Fulan Junho Kompanhia DELONG Unip Lda, Sei Finaliza Instalasaun Linha Eletricidade iha Aldeia Manumera & Maulahulu

0
25 views

Racom Maubisse, 12/04/23, Kompanhia Local DELONG Unip Lda, halao instalasaun linha eletricidade iha Aldeia Manumera ho Aldeia Maulahulu Soco Mulo, Posto Maubisse, Municipiu Ainaro, tuir kontratu entre kompanhia ho Governu liu husi EDTL Ep, katak projeitu eletrifikasaun ne’ebe governu fo fiar ba Kompanhia DELONG hahu husi dia 4 de Junho 2022, sei termina iha dia 4 de Junho 2023.

Ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko, Henrique Sarmento do Rego ne’ebe responsabiliza ba obra eletrifikasaun husi kompania DELONG Unip Lda. Haktuir katak;

“Tuir kontartu nebe hetan husi governu no Konpania Delong Unipessoal Lda, katak, kontartu enttre Eletrisidade de Timor Leste (EDTL Ep,  hahu iha dia 4 de Junho tinan 2022 no sei termina iha 4 de junho 2023, tamba ne’e hanesan enjeneiru sedu ka tarde ami komprometidu katak iha data nebe termina sei entrega ahi eletricidade ne’ebe dada husi Airame mai Maulahulu ho Manumera ba EDTL no Governu,nunee bele haroman ahi ba komunidade sira, maibe ami sei haree mos iha situasaun klima”. Haktui  Henrique iha Aldeia Maulahulu.

 Husu konaba dadus ne’ebe kompanhia iha hodi dada ahi eletricidade ba komunidade sira iha aldeia Maulahulu no Manumera katak, tuir dadus nebe mak iha hetan total uma kain 110 maka sei sai benefisiariu ba ahi eletrisidade.

“Bazeia ba dadus nebe maka mensiona karik komunidade sira nebe maka hela dook linna nebe maka ami koloka ba nee ami sei hatoo ba iha parte Eletrisidade de Timor Leste (EDTL Ep) mak sei resolve ida nee, ami kompania so esekuta tuir bioqi nebe iha”.

Tamba ne’e husu ba komunidade Aldeia Maulahulo no Manumera inklui autoridade Postu Hatubuiliko atu serbisu hamutuk ho Kompanhia atu instala eletrisidade nebe agora daudaun lao hela iha aldeia rua ne’e (Manumera ho Maulahulu) suku Mulo tanba buat hotu hakarak lao diak no lais tenki serbisu hamutuk entre hotu.

Iha fatin hanesan Florindo Pereira Hanesan Joventude ida iha Aldeia Manumera  haktuir katak;

“Nuudar joventude hakarak agradese ba VIII Governu nomos kompania tanba durante tempu naruk povu Manumera ida nee halerik liu ba ahi estrada no bee mos, ami mos haree kompania nee serbisu atraza uitoan maibe ho sira nia esforsuan neebe lao maske neineik maibe hanesan joventude iha esperansa katak sei hotu no ami sei assesu ba roman eletrisidade iha tempu badak”. Haktuir Juventude Florindo iha Manumera.

Tamba ne’e, nuudar joventude husu ba kompania atu koopera hamutuk  bazeia ba kontratu nebe iha no tenki halo tuir no remata  tuir tempu ne’ebe determinado, maibe se la konklui projeitu eletricidade refere maka ami joventude sei konvida malu no hatoo keixa no halo karta ba governu. 

Roman eletricidade maske lao neneik maibe bebeik hodi haroman komunidade iha teritoriu Timor laran tomak, inklui aldeia Manumera ho Maulahulu, Suco Mulo Posto Hatobuilico Municipiu Ainaro, nune’e maske hasoru dezafius barak maibe ho liman badaen buat hotu sei remata tuir nia tempu, importante mak kria komunikasaun, diak entre parte hotu nune’e bele alkansa dezemvolvimentu iha seitor eletricidade nune’e bele hakbesik roman eletricidade ba komunidade iha area rurais sira.

Jornalista        :Natalino Mendonca

Editor             :Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments