Hahu Husi Fulan Janeiro-Fulan Marsu 2023 Registo Kazu Violencia Domestika No Kazu Abandona Inklui Abuzu Seksual Hamutu Hitu

0
17 views

Racom maubisse, 6/4/23, Pontu Focal Violensia Bazeia ba Jeneru no Violensia Domestika municipiu Ainaro, haktuir katak, hahu hosi fulan janeiro to’o fulan marsu 2023 registo kazu violencia domestika no kazu abandona inklui abuju seksual hamutuk hitu.

Ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko, Pontu Vokal Violencia Bajeia Ba Jeneriu Munisipio Ainaro Natalina Bianco haktuir katak;

“Ita iha Ainaro, Hahu Hosi Fulan Janeiro mai to’o Fulan Marsu 2023 ita registo kazu violencia domestika no kazu abandona inklui abuju seksual hamutuk hitu, no kazu sira ne’e ita bregistu depois hato’o ba parte relevante depois buka dalan atu bele rejolve tuir dalan legal”.

Lia hirak ne’e hato’o iha Municipiu Ainaro wain hira Pontu fokal refere sai orador ba formasaun konaba violencia domestiak  ba komunidade sira iha Posto Administrativu Ainaro Villa  quarta feira ne’e.

Responsabel ne’e Violensia bazeia ba jeneru iha municipiu Ainaro ne’e haktuir liu tan katak;

“Kazu hitu ne’e kazu violencia domestika hamutuk hat no  abuju seksual ida prosesa ona iha ministeru publiku no kazu violnsia domestiak ida inklui abandona familia ida iha hela prosesu investigasaun PNTL Munisipio Ainaro”.

Enkunatu Pontu Vokal Violencia Bajeia Ba Jeneriu Munisipio Ainaro nemos apela  ba komunidade Munisipio Ainaro, ho nia posto Administrativu hat katak, wain hira hetan prolema violencia domestika no abuzu seksual inklu kazu abandona,  atu labele moe hoto keisa ba policia no ministeru relavante nune prolema hirak ne’e labele buras  iha Munisipio Ainaro.

Jornalista Natalino Mendonca

Editor Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments