Padre Favelino Alves Da Costa Husu Ba Sarani Maubisse Atu kria Paz no Dame Hodi Hasoru Eleisaun Parlamentar 2023

0
43 views

Racom Maubisse 07/04/2023, Kada Tinan Sarani Paroquia Imaculado Coração de Maria Maubisse selebra loron bo’ot Pascua hahu husi kinta feira Santa ba to’o Sabadu Aleluia no dominggo resureisaun. E laos sarani maubisse deit maibe sarani iha Timor laran tomka, inklui mundu tomak sempre selebra loron bo’ot Pascua hodi hanoin Jesus nia terus no mate iha cruz hodi sala ema tomka.

Relasiona ho selebrasaun festa Pascua ne’ebe kada tinan sarani hotu iha mundu rai klaran sempre selebra loron boot Pascua hodi hanoin jesus nia terus no mate, iha Paroquia Maubisse mos selebra loron bo’ot Pascua, liu husi missa no hanau hodi hanoin hikas jesus nia mate.

Ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko, iha loron Sexta feira depois de halao viasakra ho sena moris iha Suhurama Maubisse, Padre Favelino Alves da Costa ne’ebe hanesan formador iha Seminariu Propodeotico Maloa Ailok laran ne’ebe selebra loron Pascua iha Paroquia Maubisse haktuir katak;

“Iha tinan 2023 ida ne’e atu ho Jesus nia terus no mate ida ne’e, labele saugati deit tamba Jesus terus no mate tamba ita, e mos tamba Nia hadomi ita maka Aman Maromak haruka nia mai salva ita no kasu ita salan sira atu ita sai husi mate ida ne’e nia hun”.

Amu Favelino haktuir liu tan katak, ho loron bo’ot Pascua husu ita hotu kria paz no dame iha familia tamba oras ne’e dadaun ita besik tamba iha eleisaun parlamentar, nune’e husu atu sarani sira mantein paz no dame hodi hasoru eleisaun parlamentar 2023 ne’ebe sei akontese iha dia 21 de maiu 2023;

“Oras ne’e ita hanesan sarani no la kleur tan ita sei tamba ba iha eleisaun parlamentar iha tempu badak, Jesus Nia Mate ida ne’e  hahu kedas iha Kinta Feira Santa, husik hela mai ita  mak ida ne’e, atu imi sei hadomi malu hanesan hau hadomi imi, entaun eleisaun ida mai ne’e, hanesan sarani, hanesan Maubisse oan, maske ida idak ho nia partidu rasik, hakas-an atu eleisaun ne’e lao ho diak nafatin, lao iha dame lao iha paz, iha nafatin estabilidade,  moris nafatin iha haromia, atu kualker sese deit mak ba ukun, ita Maubisse nafatin Maubisse, ita maun alin nafatin, no ita nafatin Maromak nia oan”.

Mensajem husi bibi atan igreja nian ne’ebe hato’o bebeik mak Dame no paz, basa paz no dame ne’e rasik mak save uniku ba igreja no nasaun, tamba henesan sarani no hanesan povu, ne’ebe mayoria katoliku iha Timor Leste em jeral no partikularmente Maubisse, husu atu mantein kalma no moris iha ambiente paz no dame, nune’e bele kontribui ba estabilidade hodi hakat ba eleisaun parlamentar ne’ebe mak sei mai. Paz iha familia, paz iha sociedade hodi kontribui ba paz iha Republika Demokrátika de Timor Leste.

Jornalista Natalino Mendonca

Editor Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments