Organizasaun PSHT Maubisse Halao Aktividade Hasae Sintu Husi  Nivel Matak Ba Mutin Ki’ik Iha Pouzada Maubisse

0
72 views

Racom maubisse ba 25/03/2023 Organizasaun PSHT Persaudaran Setia Hati Terate Ranting Maubisse Halao Aktividade Hasae Sintu Husi  Nivel Matak Ba Mutin Ki’ik

Ba jornalista Racom Maubisse Kordenador Psht Bernadino Martins Dias Hatete katak;

“Ohin dia 25 fulan Marsu 2023 Organizasaun PSHT Persaudaran Setia Hati Terate Ranting Maubisse Halao Aktividade Hasae Sintu Husi  Nivel Matak Ba Mutin Ki’ik no aktividade ne’e ita envolve maun alin sira husi postu seluk hanesan Turiskai Aileu, Hatubuiliko Same no Ainaro  enjeralmente halo iha postu maubisse munisipiu ainaro liliu preparasaun ba alin sira nebe kandidatura ba iha 2023 sei akontese iha fulan Julho agora nunee ita prepara menbru sira atu nunee ba iha futuru kondisaun nebe diak no kualiadade liuliu iha organizasaun Psht Iha Timor Leste”.

Husu konaba relasiona ho aktividade sae sabuk husi matak ba mutin ki’ik ne’e, hetan kooperasaun no konhecimentu husi Autoridade local, Vice Konselheiro KRAM Municipiu Ainaro ne’e, haktuir;

“Atividade nee mos halo koperasaun diak ho autoridade postu no munisipiu inklui KRAM  diak tebes i ohin ita selebra atividade nee diak tebes tebes tanba hamutuk ho komunidade emjeral no atividade nee rasik ninia orsamentu mai husi membru PSHT rasik hamutuk $ 1,910.00, osan nee rasik mai husi inisiativa alin sira nian nebe halo teste nee”.

Relasiona ho serimonia refere, Ko’ordenador PSHT Posto Maubisse ne’ebe husu ba mebru sira atu mantein nafatin doutrina husi TERATE atu nunee bele dezenvolve iha Postu Maubisse hodi hola parte mos iha seguranasa nunee bele garantia paz no estabilidade nomos kopera ho autoridade lokal no  Komando PNTL iha Postu Maubisse Munispiu Ainaro .

Iha Fatin hanesan reprezentante Komando PNTL Seksaun Operasaun Martinho Amaral e mos hanesann Estrutura KRAM Municipiu Ainaro hatete n katak;

“Ha’u hanesan membrus PNTL ida iha Municipiu Ainaro, maibe husi Komando nomeia hau ba  iha konselleiru Sub KRAM Munisipiu Ainaro karik iha atividade organizasaun Arte Marsias presente Sub Kram laiha i hau representa Presidente Sub KRAM nian atu bele partisipa iha atividade Arte Marsiais nian”.

Tuir konselleiru nia observasaun katak Organizasaun Arte Marsiais PSHT nebe ke boot iha Postu Maubisse Munisipiu Ainaro sira lao tuir regras no disiplina tuir oreintasaun husi Kordenador PSHT nomos konselleiru sira i tuir mos orientasaun husi PNTL Maubisse

Hanesan mos konselleiru ida i hanesan, mos Polisia Nasinal de Timor Leste, ha’u  rekomenda no fo hanoin ba oan sira no maun alin ho inan aman liu-liu organizasaun hotu iha Postu Maubisse, Munisipiu Ainaro, atu hamutuk ho Polisia hodi kria seguranasa no estabildade ba povu Maubisse no espesial ba Nasaun Timor Leste.

Total membru ne’ebe hasae sintu husi nivel matak ba mutin ou hijo ba iha putih kecil 191 pessoas, feto 94 mane 95   kompostu husi suku hitu nebe iha Postu Maubisse nomos sub ranting hamutuk 10.

Jornalista             : Natalino Mendonca

Editor                    : Joaquim Coutinho   

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments