Ekipa DNPDML Halao Preparasaun iha PA Turiscai Hodi Iaugura Radio Komunidade Proclamador Turiscai ho Frekuensia 99.4 Mhz

0
39 views

Racom Maubisse, (16/02/2023) Ekipa DNPDML ne’ebe lidera husi Sefi Departemento Apoio Desenvolvimentu Radio Comunidade partisipa emkontru ho Ekipa Komisaun Organizadora ne’ebe lidera husi Kordenador Instalador Radio Comunidade Lian Proklamador Turiscai no partisipa dereita husi Administrador Postu Administrativu Turiscai no Lian nain Sira hodi koalia konaba preparasaun ba Seremonia Inagurasaun Estasaun Radio Comunidade Lian Proklamador Turiscai ne’ebe sei halao iha loron Sesta feira.

Depois de surumutuk Aprezentador husi Radio Metro FM ; Woytila Pereira no Afonso da Silva Pigpag halao emisaun dahuluk iha Studio Radio Comunidafe Lian Proklamador Turiscai ho Frekuensia 99.4 Mhz Liu husi Programa Ami Visita Imi husu Tuku 17.00 – 19.00 kalan.

Jornalista Racom maubisse

Editor Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments