Partido Demokrático Kontinua Halo Konsolidasaun Iha Nivel Postu To’o Suku Iha Posto Maubisse Municipiu Ainaro

0
19 views

Maubisse, 29/01/2023, Relasiona ho Eleisaun Parlamentar 2023 partido politika sira ida idak tun ba baze hodi halo konsolidasaun ba nia simpatizante no apoiantes sira, ba Radio Komunidade Maubisse Vice Presidente Partido Democratico Samuel Mendonca hateten katak;

“Objetivu ohin kontinua halo atividade partido nian iha suco posto no munisipiu iha teritoriu Timor laran tomak i ohin iha Maubisse halao enkontru nivel postu nian kona ba restruturasaun, tanba iha 2017 mai to’o agora seidauk iha kordenador definitivo ida i kordenador interinu maka ita nia kompanheru Antonio Pacheco mak durante nee assume hela kargu hanesan kordenador interinu partido PD iha postu Maubisse”.

“Segundo Lider Partido Democratico ne’e fundamenta liu tan katak, ohin reuniaun ida ne’e atu hili fali estrutura foun ema sira nebe prezensa iha nee atu hili estrutura foun nee mai husi suku no aldeia sira akonpanha husi nasional no munisipiu sira sai hanesan observador no sira bele hili no aprezenta pakote atu nunee bele responsavel halo  serbisu, no partesipante mai husi estrutura postu nian nebe maka existe no mos mai husi suku no aldeia nebe maka iha Postu Maubisse”.

Partido Demokratiku prepara laos iha postu maubisse deit maibe iha teritoriu laran tomak no atividade iha fatin hotu lao hela ohin iha maubisse maibe loron rua liu ba iha Mauchiga No Nunumogue no mos fatin sira nee hotu ita lao hanesan ohin reestrutura hotu ba estrutura foun sira bele halo serbisu ona.

Jornalista       :Natalino Mendonca

Editor            :Joaquim De Fatima

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments