Care Hatutan Halao Sosializasaun Planu Asaun Suku, Prevensaun Violensia Bazeia Ba Jeneru No Programa  Edukasaun, ho Nutrisaun Saude Iha Suco Mulo Hatobuilico

0
84 views

Racom Maubisse: Care Hatutan Halao Sosializasaun Planu Asaun Suku, Prevensaun Violensia Bazeia Ba Jeneru No Programa  Edukasaun, ho Nutrisaun Saude Iha Suco Mulo Hatobuilico, relasiona ho programa refere Pontu Vocal Care Hatutan Casilda Soares Gomes Hateten katak;

“Care Hatutan Halao sosializasaun planu asaun suku, prevensaun violensia bazeia ba jeneru no programa edukasaun, nutrisaun saudeida ne’e hanesan prosesu aprendisajen ida  Care Hatutan hamautuk ho parseiru referal sira iha munisipiu Ainaro iha ne’e ita serbisu hamutuuk ho MSSI Policia VPU nomos ita nia autoridade lokal sira ho nia objetivu atu hasae ita nia komunidade sira nia koinesimentu liu-liu konaba oinsa atu halo prevensaun konaba violensia bazeia ba jeneru, agora daudauk ita hatene katak feto barak no relatoriu husi Futuru nabilan The Asia Fundation hatete katak 59% feto nebe iha namorado ka laen sira hetan ona violensia iha sira nia moris, maibe sira lahatene oinsa atu halo keixa, nune’e Care Hatutan hamutuk ho ita nia parseiru koko atu hasae sira nia koinesementu para oinsa sira hatene atu hato’o keixa ba iha ita nia autoridade sira iha kompetensia tomak ba iha keixa nee”.

Oras nee daudaun ativiudade nebe halao ne’e Care Hatutan halao ona iha munisipiu haat mak hanesan, Manatuto Likisa Ermera no Ainaro rasik no ita tama iha kada aldeia atu nune’e komunidade hotu bele asesu ba informasaun. 

Iha Fatin hanesan pontu Vocal MSSI Munisipiu Ainaro  Natalina Marques Bianco Viana    haktuir mos Katak;

“MSSI mos sai nain ba rede referal e ita mos envolve husi Care Hatutan e iha rede ida nee, ami husi parte MSSI halao serbisu ida neebe maka atu haklean hodi haforsa ita nia vitima sira nebe mak iha baze la asesu ba informasaun sira hotu entaun ho objetivu ida ohin mai atu haklean serbisu nebe durante ami halo, maibe laiha kliente sira nebe maka koinese ka ita nia komunidade sira ladun iha konhecimentu klean liu ba violensia domestika, razaun ida nee maka ami hakarak atu fahe informasaun ida ba ita nia komunidade sira atu nunee sira bele iha koinesementu klean ba iha situasaun sira ka kazu sira nebe maka mosu iha sira nia uma laran nomos iha sosiedade”.

Relasiona ho programa Care hatutan nian ne’ebe halaoa iha Suco Mulo ne’e Xefi Suku Mulo Jeferino Andrade Senti Kontenti Ho Progarama Nebe Mak Care Hatutan Halo Iha Nia Suku, tamba ne’e tuir Chefe suco Mulo ne’e katak;

Programa nebe mak Care Hatutan mai halo iha hau nia suco, hau senti kontenti no louva teb-tebes tamba bele akumula ha’u nia komunidade no xefi aldeia ha’at ne’ebe iha karaik, Care laos foin halo maibe halo bei-beik ona iha suku mulo no ami autoridade tuir iha neeba maibe ida nee ami louva tanba Care Hatutan mai direita ho ha’u nia komunidade para atu rona saida maka sira sosializa iha fatin nee, nebe hau kontenti ho sira nia programa nee”.

Partisipasaun komunidade nian inportante atu rona buat ruma para atu bele reduz hahalok nebe iha ita nia uma laran rasik no iha sosisedade ba hahalok nebe ita halo tanba se ita mak la partisipa iha atividade sira hanesan nee maka krime sira hanesan nee sempre mosu hela deit mas se partesipa ona maka ita hatene saida maka ita halo no saida maka ita la bele halo.

Jornalista                 :Natalino Mendonca

Editor                       : Joaquim De Fatima

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments