Governu Liu Husi  MAE Inaugura Uma UNP Iha  Rileco, Suku Maubisse Munisípiu Ainaro

0
114 views

Racom Maubisse (20/01/2023) Sesta Feira ne’e Vice Ministru Administrasaun Estatal (MAE) Lino de Jesus Torezão Inaugura Uma Naroman ba Povu (UNP) Iha Aldeia Rileco Suku Maubisse Munisípiu Ainaro.

Ba Radiu Komunidade Maubisse Mau-Loko iha Rileco Maubisse Vice Ministru Administrasaun Estatal (MAE) Lino de Jesus Torezão hateten;

“Inaugura Uma Naroman ba Povu ida ne’e, ita hotu hatene katak Uma Naroman ba Povu ne’e perkore iha teritóriu Timor Laran Tomak. Iha OJE 2021 ninian halo ona Uma Naroman ba Povu ne’e 1.254. OJE 2022 nian Parlementu aprova ona OJE ba Uma Naroman ba Povu ne’e Juta 71 tau kedan iha Suku ida hetan 9 tó  Uma 12”. Relata Vice MAE 20/01/2023.

Núne’e Governante ne’e kuntinua salineta liu tan katak iha 2022 liu husi Orsamentu ne’ebe maka aprova harí ona Uma Naroman ba Povu Hamutuk uma Rihun Hát Resin.

“Iha 2022 nia Orsamentu hamutuk Juta 71, entaun uma ne’eé maka ita atu harí ba ita nia Inan feton sira ka Aman sira hamutuk total Uma Rihun Hát Resin. Ami espera katak 2023 mós sei iha nafatin e sei mantein nafatin númeru ba kada Suku sira”. Tenik Governante ne’e.

Tamba ne’e Benefisiuariu  ne’ebe hetan ona Uma Naroman Povu (UNP) Governante ne’e husu;

“Ministériu Administrasaun Estatal (MAE)  rekomenda katak, uma ne’e iha ona para atu hela, atu kuida mós didiak halo nusa maka atu bele mantein nafatin ninia Edefisiu ida ne’e ho kór sira ne’ebe maka agora dadauk iha, toma antensaun ne’ebe ke diak para nia atu mantein nafatin lori tempu naruk”. Hameno Vice Ministru Administrasaun Estatal (MAE) Lino de Jesus Torezão.

Entertantu tuir informasaun ne’ebe Radiu Komunidade Maubisse Mau-Loko Asesu husi Pájina Ofisial PNDS katak, Programa UNP regular Faze dahuluk unidade tolu (3) iha Suku Maubessi no Suku Aituto finaliza  no inagura  entrega ba benefisiariu sira nudar nain ba UNP ne’e rasik iha fim de semana ida ne’e. Alende ne’e iha Suku Edi no Suku Liurai progresu UNP faze daruak tuir survei tekniku (monitoring) husi ekipa fasilitador Postu no Ekipa Engeneru PNDS Municipiu Ainaro katak serbisu konstrusaun kontinua hala’o husi ekipa badaen sira no la’o ho diak.

UNP faze daruak kada Suku Unidade sia (9) no observasaun iha terenu hatudu katak wainhira Ekipa badaen sira hala’o serbisu komunidade no familia benefisiariu fo mos kontribuisaun hanesan asaun karidade hodi ajuda lalin material konstrusaun.

 Partisipa iha inaugurasaun ba Uma Naroman ba Povu nee, Iha Maubisse Administrador Municipiu Ainaro, Administrador Posto Maubisse, komandante PNTL Posto Maubisse, Diacono Reprezenta amu Pároco Maubisse, Lia nain, ekipa PNDS, Xefe Suku no komunidade Aldeia Rialeco Maubisse. 

Jornalista                     Natalino Mendonça Editór                          Moises da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments