Xefe Suku Leo-Lima  Husu Ministériu Justica Diresaun Teras Propriedades Halo Indetifikasaun Ba Rai Estadu No Privadu  Hodi Minimiza Problema Desputa Rai Entre Komunidade

1
137 views

Racom Maubisse (29/11/2022) Autoridade Komunitáriu ne’e hato ida ne’e ba Komunidade no inan aman husi estudante sira ne’ebé partisipa iha Seremonia Graduasaun  Pre-Eskolar iha Aldeia Aimerleu Suku Leo-Lima Postu Administrativu Hato-Udo Munisípiu Ainaro.

Xefe Suku Leo-Lima Mariano de Almeida  kolia  ne’e tamba tuir realidade ne’ebe maka akontese iha tereinu katak tuir lolos iha tinan kotuk halo konstrusaun foun ba Pre-Eskolar 4 Unidade Aimerleu  Liu husi Projeitu Komunitaria, tamba deit laiha fatin tenki kansela no muda hikas ba iha fatin seluk.

“Dala barak ita tur hamutuk tia ona mais buat ida sei dehan hau nian, o nian, hau nian maka importante no o nian maka importante, ida ita hotu nian ne’e la temi iha ne’ebá. Atu dehan iha ne’e katak Edukasaun maka sai hanesan baje fundamental ida ba Nasaun  ba rai no ba Komunidade sira hotu” Dehan Xefe Suku Leo-Lima Hato-Udo iha Aldeia Aimerleu 29/11/2022.

Tuir Autoridade Komunitáriu ne’e katak, Suku Leo Lima iha ho nia area ne’ebe maka luan, maibe Problema ne’ebe iha no akontese maka Desputa rai. Tamba ne’e  Autoridade Komunitariu ne’e konsidera durante ne’e Governu liu husi Ministériu Justisa seidauk halo identifikasaun ba iha rai Estadu no rai  Kultura Inklui   rai Kultura iha Postu Administrativu Hato-Udo Munisípiu Ainaro.

“Atu dehan iha ne’e ita Suku Leo-Lima ho area ne’ebe maka bót no luan teb-tebes  komesa Kablaki balija kedan ho Mau-Chiga Hato-Builiku tó ba Tasi, Parte Sul Balija kedan ho Tasi Mane problema maka ba Disputa. Tamba ne’e maka núdar Autoridade Komunitaria hau hanoin Ministériu relevante durante ne’e seidauk iha identifika, seidauk iha difinisaun diak ida katak rai Povu nian maka ne’ebé, rai Estadu nian maka ne’ebé, í rai kultura maka ne’ebé. Tamba ita nia Povu sira ladun kompriende maka hanesan ohin dehan katak eskola Aimerleu Professor  sira ninian laos ami nian ida ne’e maka akontese” Dehan Xefe Suku Leo-Lima Mariano de Almeida 29/11/2022.

Alende ida ne’e ba Komunidade sira Xefe Suku ne’e Kuntinua husu;

“Tamba ne’e hanesan Autoridade Komunitária atu dehan ba ita hotu katak, ema hotu iha direitu ba rai pedasuk ida maibe tenki iha difinisaun katak ita iha direitu ne’ebé maka uja ou direitu ne’ebé maka sai hanesan provadu. Tamba ne’e direitu uja ho direitu privadu ne’e ita labele kahur hanesan uluk Indonesia nian karik dehan Hak Milik ho Hak Pake ne’e ita labele kahur se ita kahur maka ita nia nia oan sira maka sai vitima hanesan agora dadaun ne’e. Tamba ita hatene Timor ne’e Hak Pake hotu tamba ita halo tós kuda Ai-Horis iha ona dehan ita nian ona mais ita bele dehan ne’e direitu uja” Hateten Xefe Suku Leo-Lima Hato-udo Wainhira Partisipa iha Seremonia Graduasaun ba Estudante Pre-Eskolar 4 Unidade Aimerleu loron 29/11/2022.

Husi sorin seluk ligadu ho Prokupasaun Direktur Eskola EBC 4 Unidade Aimerleu Aderito Exposto katak, laiha Fatin no Mobiliariu ba Estudate Pre-Eskolar Aimerleu, Responsabel Másimu Servisu Edukasaun Munisípiu Ainaro Osacar de Araújo  hatan katak;

“Pre-Eskolar Graduasaun ona mais laiha fatin Infelizmente tinan uluk ne’e ita atu halo Edefisiu iha ne’e  Nai Xefe Suku, Nai Administrador, Nai Veteranu, Konsellu dos Pai, tinan uluk loke ona atu halo Eskola Pre-Eskolar Infelizmente imi la fó rai, hau hein katak aban biaru bele halo fali iha Bonuk, Luru, Hutsio, no bele halo iha Fatumeta tamba imi la koi fó ona. Agora nia kansela ba fali Eskola sira seluk 2023 halo fali ida iha Luru 3 salas” Hatan Direktur Edukasaun Munisípiu Ainaro ba Prokupasaun ne’e maka ható husi Dirktur Eskola EBC 4 Unidade Aimerleu iha Seremonia Graduasaun ba Estudante Pre-Eskolar hamutuk 45 iha Eskola EBC Aimerleu Postu Administrativu Hato-Udo Munisípiu Ainaro, loron 29/11/2022.

Entertantu Estudante Pre-Eskolar ne’ebe maka Gradua ona ba Etapa dahuluk nian ba tinan ida ne’e iha EBC Aimerleu Hamutuk 45 Kompostu husi Feto no Mane, no total estudante ne’ebe maka oras ne’e dadaun iha Central hamutuk 313 (Atus ida Sanolu Resin Tolu) Manorin nain Permanente iha 15, Kontratadu nain 8, no Voluntariu nain 3 iha Pre-Eskolar Aimerleu.

Jornalista                     Moises da Silva Magno

Editór                          Joaquim de Fátima Coutinho     

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
zelma
1 year ago

Waiting patiently for you to come home and fuck me! https://bit.ly/3UKFVxa