Eis Nureb Maubisse Iha Tempu Resistensia, Adelino Mendonça Espirito Santo “Foinsa’e Kuda Espirito Patriotizmu Nasionalizmu Iha Fuan”

0
145 views

Racom Maubisse (11/11/2022) Eis Sekretario Nureb  Iha Tempu Luta ba Libertasaun Nasional Adelino Mendonça Espirito Santu Aktual Vise Prezidente Konsellu Radiu Komunidade Maubisse Mau-Loko Hateten ida ne’e, wainhira sai hanesan orador ba Mini Siminariu ho tema  “Haré ba Historia Hanesan Buake Mai ita, Juventude Maka Rín ba Nasaun”, Hodi Komemora Loron Nasional Juventude loron 12 Fulan Novembru iha Postu Administrativu Maubisse Municipiu Ainaro loron 11/11/2022.

Aliende iha hodi fó Ondra ba Juventude Loriku Asuain ne’ebe fó sira Vida ba Luta Libertasaun Nasional loron 12/11/1991 iha Santa Krus Dili Timor Leste.

“Hanesan Juventude buka nafatin oinsa atu kuda Nasionalismu no Patriotismu iha ita bót sira nia fuan, tempu ne’e la hanesan ohin ho aban la hanesan tempu ruma sei mai monu ba ita bót sira. Hau Kompara deit ami sira uluk kuandu involve ba funu ami la mehi katak ohin loron ami sei sai Funsionariu ou sai bót. Hau atu fila itoan deit ba kotuk uluk kaundu hau asumi knár ida hanesan Sekretaris Nureb ho idade ne’e 26 anos” Haktuir Adelino ba ba Juventude no Estudante iha Salaun Administrasaun Postu Maubisse 11/11/2022.

Nia Kuntinua fundamenta liu tan katak;

“Ho idade ida sabraut hela ita bele ona halo servisu ba Nasaun ida ohin, agora temi naran ida ema bolu naran Nureb saida maka naran Nureb? Ita bele dehan katak ho idade ne’ebé sabraut hela mas temi Independesia kuda ita nia Nasionalismu iha ne’ebá hakarak halo buat ruma ba Nasaun ida ne’e” Fundamenta Aktual Vise Prezidente Konsellu RKMM ba Foinsa’e sira iha Maubisse 11/11/2022

Tamba ho esperensia hirak ne’ebe’e maka tenik dadaun ne’e hodi fó motivasaun diak liu tan ba foinsa’e Maubisse nia oan sira atu kuntinua kaer metin nafatin Espírito Patriotismu no Nasiolismu iha ema ida-idak nia fuan.

“Situasaun sira hau konta dadaun ba ne’e atu motiva ita bót sira, konvida ita bót sira tenki kaer metin buat ida Nasionalismu no Patriotismu. Labele hanoin katak ita ba eskola mós la hetan servisu mais eskola ne’e tenki eskola, la hetan deit servisu be tenki pengaruh mós maluk sira seluk dehan labele ba eskola, maibe liu husi edukasaun maka bele forma ema ida nian moris” Tenik Espirito Santu Iha Refleksaun ne’ebe maka halao hamutuk ho Juventude no Estudante sira iha Maubisse, hodi komemora loron Masakre Santa Krus ba dala 31 loron 12/11/2022.  

Jornalista                     Moises da Silva Magno

Editór                          Joaquim de Fátima Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments