Autoridae Lokal Mubisse Juventude No Estudante Komemora Loron 12 Novemru ba dala 31 Liu Husi Halao Siminariu Loron Ida

0
91 views

Racom Maubisse (11/11/2022) Loron 11 fulan Novembru 2022, iha Maubisse Autoridade Lokal Postu Administrativu Maubisse hamutuk ho Juventude no Estudante sira Komemora loron Masakre Santa Krus ba dala 31 liu husi Mini Siminariu.

Tópiku ba Mini Siminariu ne’e hateten(Haré ba Historia Hanesan Buake Mai ita, Juventude Maka Rín ba Nasaun)

Siminariu ida ne’e mós parte ida hudi halo refleksaun hamutuk hodi hanoin hanoin hikas Juventude Loriku Asuain sira luta iha Tinan 31 liu ba,

Ligado ho tópiku ne’ebe maka mesiona dadaun ne’e, Administrador Posstu Maubisse Claudino Mendonça hateten;

“Siminariu ida ne’e atu ita hodi hanoin hikas no fó Ondra ba ita nia Joven sira ne’ebé maka 12 de Novembru Sakrifíka sira nia vida tomak. Maibe sira nia luta ne’e la saugati no la lakon let deit folin maka Ukun Rasik-an. Ohin loron sira la hamutuk ho ita maibe sira nia Espíritu nafatin hamutuk ita hodi bele akompaña hatutan sira nia objetivu ne’ebé maka rai hela mai ita katak Ukun Rasik-an í dezemvolvementu ba ita nia Rain espesialmente Postu Administrativu Maubisse” Hateten Administrador Claudino iha Salaun Administrasaun Maubisse Municipiu Ainaro 11/11/2022.

Autoridade Másimu Iha Maubisse ne’e Kuntinua hatutan liu tan katak;

“Ita sei iha tempu para organiza Siminariu hanesan ne’e involve Artes Marsiais sira mai hotu loron ida ka rua ne’ebé la ses husi Loron 12 de Novembru, atu ita hamutuk hodi kontribui ba paz estabilidade iha ita nia Postu” Hatutan Xefe do Postu ne’e 11/11/2022.

Despois de halao Siminariu Aturidade Lokal Postu Maubisse, Juventude Hamutuk ho Estudante Sira halao mós Vizita ba Iha Ospital Referal Maubisse hodi Oferese asaun Karidade Liu husi Aifuan ba Pasiente sira ne’e maka baiza/ halao tratamentu saude iha Ospital Referal Maubisse.

Jornalista                     Moises da Silva Magno

Editór                          Joaquim de Fátima Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments