Dira Protesaun Sivil Municipiu Ainaro Helena Ximenes ho Ekipa Desimina Informasaun, Asaun Sosial  no Protesaun Civil Dezastre Naturais Iha PA Maubisse

0
101 views

Racom Maubisse 20/10/2022, Direktora Serbisu Protesaun Sivil i Dezastre Naturais  Munisipal  Munisipiu Ainaro, Helena Ximenes Magalhaens Hateten Diresaun Munispial Munisipiu Ainaro ohin halao desiminasaun informasaun konba serbisu munisipal asaun sosial  e protesaun civil dezastre naturais iha Postu Administrativu Maubisse.

Ba Jornalista Racom Maubisse Helena Ximenes Magalhaens hateten katak;

“Objetivu ba ohin loron halo desiminasaun informasaunkona ba serviso rua, entaun ho ida nee mak hakarak fahe informasaun ba lideransa komunitariu sira iha Postu Maubisse, atu nunee sira bele entende didiak konaba lalaok atendimentu ba ita nia komunidade sira konaba dezastre naturais no asaun sosial nian”.

“Partisipantes ne’ebe mak ita envolve mak xefi do suku no xefi aldeias no linha sektoral sira iha Postu Maubisse no ita nia ajensia dezenvolvimentu sira nebe mak tutela iha administrasaun do postu, ita nia joventude nebe mak haknar-an iha nivel postu, tanba ne’e mak ita fahe ba ita nia nivel postu sira atu hatene diak liu konaba serbisu nivel munisipal nian”. Hateten Helena

Nune’e mos Xefi do Postu Maubisse Claudino Mendonca  Hateten katak;

“Ohin serbisu munisipal dezastre naturais protesaun sivil  no asaun sosial halao enkontru iha salaun do postu halao sensibilizasaun konaba dezastre naturais no protesaun civil ba xefi do suku no xefi aldeias no linas sektorais iha Postu Adminitrativu Maubisse  atu komprende diak liu tan konaba dezastre naturais iha prosesu ita nia komunidade sira hasoru no afeita iha kualker tempu, atu nune’e bele apoiu husi protesaun sivil, apoiu karru funerariu ba ita nia komunidade sira wainhira hetan susar no mate ruma, ka mate ruma nomos apoiu kaixaun ba ita nia komunidade sira nebe mak waihira sira hasoru hela krize konaba kbiit oramnetu, entaun bele kontaktu ho ita nia protesaun sivil atu apoiu kona ba ida ne’e”.

Participa iha reuniaun ka sensibilizasaun ne’e, Chefe do Suco no chefe aldeias sira, funsionariu administrasaun posto Maubisse, inklui linha sektorais sira iha Posto Maubisse.

Jornalista         : Natalino Mendonça

Editor              : Joaquim de Fatima

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments