Director Ezecutivo KI “Promove Balibo Hanesan Cidade da Liberdade”

0
144 views

Racom Maubisse, 15/10/2022, Posto Administrativo Balibo hanesan mos posto administrative sira seluk iha Timor laran tomak, no posto administrative balibo hamahan-an iha Municipiu Bobonaro, maibe uniku uitoan iha historia timor Leste nian mak bainhira iha tinan 1975 timor aon sira buka dalan ba ukun rasik-an, mosu invazaun hui nasaun vijino Indonesia invade Timor Leste  liu husi fronteira entre Timor Leste ho Indonesia liu husi Balibo, no iha fatin refere, iha mos jornalista estrajeiro Australia nain lima halo kobertura no ikus inimigu halakon jornalista nain lima ne’e nia vida iha dia 16 de Outubro 1975.

Relasiona ho akontesimentu historiku ida ne’e maka governu liu husi Konselho Imprensa Timor Leste ne’ebe servisu hamutuk ho Centro Nasional Chega, kada tinan halao serimonia hodi komemora loron historiku ida ne’e.

Tamba ne’e iha intervensaun konselho imprensa nian, liu husi Director Ezekutivo, hateten katak;

“Saida mak ita halo ba loron dahuluk lansamentu liberdade imprensa ninian no komemorasaun ba trazedia balibo V, liu husi forum nasional editorial ida, dala ruma ita halo forum nasional ne’e iha dili kada tinan ita halo deit fulan ida dala ida e mos fulan tolu dala ida ou kada tinan ita halo furum nasional ida hanesan ne’e, atu nune’e ita bele fo hanoin ba malu, laos ba deit konselho imprensa, maibe mos fo hanoin ba guvernu saida mak it abele halo atu hasoru ita nia dezafius no saida mak ita hetan ona durante tinan naruk nia laran, iha prosesu dezemvolvimentu nasaun”. Hateten Director Ezecutivo Konselho Imprensa ne’e.

Director Ezecutivo Konselho Imprensa ne’e salient liu tan katak;

“Ita parseria ho Centro Nasional Chega! Halo ona mini audencia ho vitima sira husi 1974 mai to’o 1999, ita sei halo peletakan batu bertama ba monumentu da liberdade, parte ida husi konseitu cidade balibo, maske tinan kotu ita halo advokasia ba buat rua, mak hanesan; atu disidi loron 16 de Outubro hanesan loron nasional ba liberdade imprensa, aumesmu tempu agradece ba ita nia estadu bele rekonhece ita nia kontribuisaun”. Salienta Director KI Rigoberto

Iha komemorasaun 47 anus balibo V no lansamentu lansamentu loron nasional liberdade imprensa, sei marka prezensa husi Súa Excia Presidente da Republica Dr. Jose Ramos Horta, Ministro Administraaun Estatal, SEKOMS-MAPKOM Autoridade municipiu Bobonaro, no konvidadus sira.

Jornalista Joaquim Coutinho

Editor Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments