UNEJUSMA Konsidera Dada Liña Eletrisidade Iha Suku Manelobas Maubisse Hamosu Diskriminasaun ba Komunidade

0
84 views

Racom Maubisse (12/10/2022) Portavos Unidade Estudante Juventude Suku Manelobas (UNE JUSMA) Julião Tilman  “Maubulan” Hateten ida ne’e liu husi Komunikadu Imprensa ne’ebe maka Halao iha Sede Suku Manelobas Maubisse Municipiu Ainaro Kuarta feira ne’e.

Liu husi Komunikadu ne’e Maubulan hateten, Total Uma kain Suku Manelobas 286, husi númeru ne’e iha uma kain 158 deit maka hetan instalasaun liña Eletrisidade, ho ida ne’e maka Juventude, Komunidade, Autoridade Komunitaria, no Veteranos Suku Manelobas Konsidera ida ne’e hamosu hela diskriminasaun ba Povu tamba balun hetan no balun la asesu.

“Komunikadu Imprensa Unidade dos Estundantes Suku Manelobas UNE JUSMA) núdar Orgnizasaun Estudante no Juventude ne’ebé ejisti iha Suku Manelobs Postu Administrativu Maubisse Municipiu Ainaro. ENE JUSMA sai núdar ajente kontrolu sosial hodi garante dezemvolvementu Suku Manelobas no mós bele hatutan lian laek sira sira nian, hodi defende dezemvolvementu iha Suku Manelobas núne’e bele kontribui ba dezemvolvementu Timor Leste nian. Tamba ne’e UNE JUSMA hare iha faje dezemvolvementu Suku Manelobas liga ba Instalasaun liña eletrisidade ne’ebé oras ne’e dadaun Oitavu Governu  fó Legalidade ba Kompañia Uka Dois ne’e responsabilija ba instalasaun liña eletrisidade iha Suku ida ne’e, realmente UNE JUSMA hare katak prátika diskriminasaun ba povu Manelobas bainhira realija instalasaun liña eletrisidade iha Suku Manelobas. UNE JUSMA apresia ba Komitmentu Governu da Walu nian hodi ajenda dada liña eltrisidade ba tinan 2022 ida ne’e iha Suku Manelobas, maibe husi realidade ne’ebe akontese iha Suku Manelobas total uma kain 286, husi uma kain 158 deit maka hetan naroman husi instalasaun liña eletrisidade refere. UNE JUSMA lamenta tebs ho prátika diskriminasaun ba povu Manelobas iha dada liña eletrisidade ne’e , Maske núne’e UNE JUSMA ho Veteranos, Autoridade no Funsionarius públiku no privadu Suku Manelobas la nonok deit nafatin husu, ida UNE JUSMA  ho Veteranos, Autoridade, Funsionariu públiku no privadu, Suku Manelobas la konkorda ho Sub Kompañia Uka Dois nia presenja iha Suku Manelobas tamba mosu hanesan mate klamar” Deklara Portavos ne’e 12/10/2022.

Porttavos ba Komunikadu Imprensa ne’e Kuntinua hatutan husu Governu atu konfirma ho Kompañia Uka Dois hodi hatan ba prokupasaun Komunidade Suku Mnelobas nian ne’e, ne’ebe kosidiera hamosu dadaun diskriminasaun ba komunidade sira.

“Ami husu   atu Governu konfirma ho Kompañia Uka Dois ne’ebé dada eletrisidade ba populasaun hotu iha Suku Manelobas ne’ebé uma balun maka hetan no balun la hatan ne’e sai diskriminasaun ida. UNE JUSMA ho Veteranos, Autoridade Lokal, funsionariu públiku no privadu Suku Manelobas husu ba Oitavu Governu, liu-liu EDTL EP atu hare Kompaña Uka Dois ne’ebe manan ona tenderizasaun hodi dada eletrisidade iha Suku Manelobas maibe Kompaña Uka Dois laiha kapasidade núne’e fo fali ba Kompaña Sub kontratu mate kalamar ne’ebe laiha BOQ kuadru projrtu iha iha Suku. UNE JUSMA ho Veteranos, Autoridade Lokal, funsionarius públiku no privadu lamenta ho aktus real ne’ebé ami hakarak husu, ida  ami husu ba Oitavu Governu liu husi tékniku EDTL EP maka mai instala direita liña eletrisidade iha Suku Manelobas núne’e labele mosu mal prátika iha terenu hodi afeta ba dezemvolvementu ba ami povu Suku Manelobas” Hateten Maubulan iha Komunikadu Imprensa ne’e iha Sede Suku Manelobas 12/10/2022.

Alende liu husi Komunikadu Imprensa ne’e mós lori komunidade Suku Manelobas Postu Maubisse nia naran alerta mós ba Parlementu Nasional atu labele diskuti deit kona-ba atu sosa kareta foun ba Deputadu sira maibe, presija diskute problema real ne’ebe maka populasaun Suku Maneloba infrenta dadaun.

“Husu mós ba Membru Parlementu Nasional (PN) iha Kinta Lijislatura atu labele diskuti deit ba proposta sosa kareta foun, maibe ita bót sira tenki halo knár ho professional no responsabilidade hodi hare problema real ne’ebe iha Suku Manelobas” Deklara Julião Tilman Liu husi Komunikadu Imprensa ne’ebe maka halo iha Sede Suku Manelobas Postu Administrativu Maubisse Municipiu Ainaro 12/10/2022.   

Relasiona ho Komunikadu Imprensa ida ne’e ba Jornalista Radiu Komunidade Maubisse Mau-Loko Xefe Suku Manelobas Domingos de Andrade hateten;

“Manelobas kaka hetan 310 ita hare fali ba liña eletrisidade ne’e dada ba iha liña jeral hela parte balun husi entrada nian mai mós laiha hau lahatene  BOQ ne’e mai husi saida keta sira uja hela elektrónika, online deit ka ou buat google ne’e maka lahetan uma sira ne’e mós ita labele hatene tamba atu mai survei ohin maka EDTL foin tun mai survei. Kompaña mai servisu diak ami orgullu maibe Kompaña laiha hanesan konsiderasaun ne’e tamba buku ida iha Suku mós la mai rejistu hanesan Papan nama kona-ba orsamentu nian ne’e mós la mai taka ida ne’e makai ta hare hanesan buat ne’e illegal fali” Dehan Xefe Suku Manelobas 12/10/2022.

Maske núnee’e ba Komunidade Manelobas Autoridade  Komunitaria ne’e Kuntinua husu no hameno tan katak;

“Ita bele kolia maibe ita labele halo indepedementu bele hamutuk ho komunidade sira fó liman ba malu, Autoridade veteranos ita hamutuk nafatin oinsa hamutuk ba iha leten kolia oinsa maka eletrisidade mai tama balun no balun la tama, tamba liña jeral hela temi hela Manelobas ema 50 orang maka simu mós ema dehan Manelobas. Iha ne’ebe maka halo tia liña jeral ne’e husik hela balun mai fali oin Kompañia  ne’ebe maka beik atu mai manan fali ida uma 10 no 20 ba leten ne’e ita hare hanesan la dun masuk akala e” Hatutan Xefe Suku ne’e 12/10/2022.

Tamba ne’e nia husu ba Komunidade sira atu kria nafatin kóperasaun diak ho Autoridade Suku oinsa atu halo nafatin reklamsaun bai ha parte kompetente kona-ba prokupasaun komunidade Suku Manelobas nian liga ho roman eletrisidade ne’ebé  komunidade balun hetan no balun la hetan.

Jornalista                                 Moisese da Silva Magno

Editór                                      Joaquim de Fátima Coutinho  

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments