Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva SDB, Inaugura Gruta Santo António Taurem Suco Nunumogue Hato-Builico               

0
181 views

Racom Maubisse, 06/10/2022, Sarani sira iha Knua Taurem, Suco Nunumogue iha iniciativa hodi hari gruta ho mahein Santo Antonio, fiar sarani sira nia iha tinan barak nia laran iha deit buat rua katak fiar ba uma ho ahi no lisan sira, e mos fiar ba Maromak liu husi Santo no Santa sira, nune’e iha knua taurem komunidade sira hili sira nia mahein mak Santo Antonio, nune’e sira haliburan hamutuk ko’opera ho amu lulik ikus mai hodi hari gruta ho mahein santo Antonio, depois de finalize tiha gruta refere komunidade iha Taurem kontaktu ho amu Francisco Soares fernandes hodi konvida Súa Eminensia Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva hodi Inaugura Gruta Santo António Iha Taurem Postu Administrativu Hato-Builico. Gruta Santo António Iha Taurem partensia ba Suku Nunumoge, Postu Administrativu Hato-Builico, Munisípiu Ainaro, ne’ebé  harii husi komunidade   iha tinan rihun rua rua nulu resin ida no finaliza iha fin de setembru tinan ne’e.

Tamba Ne’e Súa Eminencia Dom Virgílio Cardeal do Carmo Da Silva SDB, hafoin inaugura tiha Igreja Nossa Senhora da Grasa Hato-Builico, Iha Kinta Feira 6/10/2022, kontinua ba  inagura gruta iha Taurem no Asina mós plaka ida  ne’ebé prepara husi komunidade iha Gruta  Santo António Iha Taurem.

“Iha homilia Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva SDB hato’o parabens ba komunidade Taurem ne’ebé servisu makas hodi harii gruta Santo António no Dom Virgilio husu ba komunidade ne’ebé hela haleu Gruta Santo António atu hasa’e orasaun nune’e bele fó tulun no  bali jerasaun foun sira atu la’o iha dalan ne’ebé los”.

Entertantu Gruta Santo António iha Taurem komnidade harii iha laletek Foho Hato-Builico hodi hateke hetan Postu Ainaro Villa No Mausiga, tamba ne’e komisaun organizadora ba seremonia inagurasaun Gruta Santo António Iha Taurem Costantino Matos Fernandes Hateten;

“Komunidade  Harii Gruta Santo António la’ós  ba de’it komunidade taurem maibé atu atrai mos ema sira bele  vizita iha    gruta Taurem nune’e bele  rekolha mós reseitas kontribui  ba igreja no estadu”.

Enkuantu marka prezensa iha seremonia inagurasaun gruta ne’e Amu Paroko Hatobuilico Francisco Soares Fernandes, Amu Paroco Maubisse, Chanceler Arquediocese de Dili, Director Komunikasaun Diocese de Dili,  no akompaña husi Komandante PNTL Munisípiu Ainaro Superintendente Justino Menezes no Madre inklui komunidade Taurem.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments