Dom Virgilio Cardeal Do Carmo Da Silva SDB, Inaugurasaun  Gruta  Nossa Senhora De Fátima Kadekor Manumera Hatu-Builico

0
261 views

Racom Maubisse, 05/10/2022, Gruta Knua Kadekor Manumera konstrui husi Sarani Centro Pastoral Manumera no hetan mos apoiu husi amigo sira ho total orsamentu $ 5.000, no konstrusaun ne’e han tinan tolu resin hafoin termina iha tinan 2022, nune’e iha dia Quarta Feira 05/10/2022, hetan bensaun husi Súa Eminencia Dom Virgilio Cardeal Do Carmo Da Silva SDB,  no participa husi amu Paroco Maubisse, Amu Vigariu Paroquial Maubisse Residencia permanente iha Hatobuilico, Administrador Municipiu Anaro, Komandante PNTL Municipiu Ainaro, Administrador Posto Hatobuilico, Reprezentante Administrador Maubisse, Komandante PNTL Posto Hatobuilico no Maubisse, membro parlamentu nasional, sarani sira husi suco horaquic Maubisse no sarani sira husi Adeia Maulahulu.

Ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko, Sua Eminencia Dom Virgilio Cardeal Do Carmo Da SilvaSDB,  Iha diskursu depois de inaugurasaun gruta Nossa Senhra de Fatima Kadekor Manumera hateten katak;

“Husu Ba Atoridade Maksimu Iha Munisipio Ainaro ho Sarani Sira Iha Aldeia Manumera Posto Hatu-Builiku Atu Halulik Nafatin Fatin Gruta Nossa Senhora de Fatima Kadekor Manumera Nebe Ohin Ita Hasantu Hodi liu husi bensaun”.

Súa Eminencia Cardeal haktuir liu tan katk;

‘’ Gruta Nebe Ohin Ita Inaugura dala wain ita rasik mak  la hasantu fatin sira nebe ita rasik hasantu tia ona tamba nebe husu ba atoridade munisipio, posto to suku iklui srani sira iha Aldeia Manumera  atu nafatin toma atensaun ba gruta nebe ohin ita inafura hodi nune fatin refere bele sai santu nafin hodi srani sira bele hasae orasa liu hosi  Gruta  Nossa Senhora De Fatima Kadekor Manumera Nebe Ohin Ita Inagura” Hateten Sua Eminencia Dom Virgilio Cardeal Do Carmo Da Silva Sdb 

Iha Fatin hanesan Adão Amaral dos Santos hanesan Presidente Komisaun Organizadora ba Inagurasaun Gruta Nossa Senhora de Fatima Kadekor Manumera Salenta mos latak;

“Gruta Refere Hari Tamba Inisiativa Hosi Komunidade  Aldeia Manumera No Total Osamentu Ba Hari  Gruta Refere To Finaliza Hamutuk Osan Kuaje Dolar Rihun Lima no Gruta  Nebe Ohin Inaugura hosi Súa Eminencia Dom Virgilio Cardeal do Carmo da Silva SDB e  gruta refere inisiativa hosi komunidade aldeia manumera rasik no total osamentu ba konstrusaun hosi inisu to finaliza ohin hamutuk osan kuaje doral rihun lima “ Haktuir Presidente Komisaun Oraganizadora Adão Amaral Dosantos

Entertantu Iha Aktividades Inagurasaun Gruta Nossa Senhora de Fatima Kadekor Manumera Posto Hatu-Builiku Ainaro ne’e Marka Perjensa Maksimu Hosi Atoridade sivil no militar Munisipio Ainaro, no Posto inklui Suku no aldeia sira iha Suco Mulo Posto Hatobuilico.

Jornalista Natalino Mendonca

Editor Joquim de Fatima

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments