Meta Mali Husu Joven Sira Bele Tuir Artes Marsiais Oi-oin, Presija Mantein Unidade

0
481 views

Racom Maubisse       (09/09/2022) Ministru Asuntus Kombatentes Libertasaun Nasional (MAKLN) Julio Sarmento da Costa Meta Mali hateten lia hirak ne’e iha Diskrsu Seremonia Inaugurasaun Monumentu Saudosu Miguel Xavier, no Halot Restus Mortais Saudosu nian iha Dausur Suku Leolima Postu Administrativo Hato-Udo Municipiu Ainaro.

“Hau fiar katak Joven sira hotu imi bele tuir Artes Mariais Oi-oin maibe imi nia Undidade tenki foti parte sira hanesan ohin sai memoria ida ba ita ba Futuru ida aban bairua nian. Hamutuk ho familia, hamutuk ho Estadu atu Dezemvolve ita nia rain ne’ebe mai husi susar no terus funu tempu naruk tinan 24, Same moris Nain rua deit, Maubuti ho Riak Leman, Ainaro Gil ho Murak” Dehan Meta Mali iha Dausur Hato-Udo 09/09/2022.

Governante ne’e Kuntinua  hateten tan;

“Iha Funu laran ita hamutuk ita duni Bapa ita Ukun-an ita hanesan fali fahi tama tós laiha nain oan laiha aman oan laiha inan pois ita dehan Estadu maka sala, Estadu laos hahoris Estadu hanesan Jembatan atu prepara kria kondisoens mais edukasaun propriu mai husi inan ho aman ita Timor Katóliku sarani 90% mais ita nia hahalok ita nia maneiras la sai hanesan ema Kristaun tamba nunga reja nunga ba Misa” Dehan Ministru Meta Mali 09/09/2022.

Tamba ne’e Membru Governu ne’ebe Trata  Asuntu Veteranos Kombatebetes Libertasaun Nasional ne’e kuntinua hameno katak;

“Foti Miguel nia Mensajen sira ohin no matebian sira ne’ebe maka mate tia ona nia mensajen atu rai iha ita nia memoria, rai iha ita nia konsiensia katak halibur malun atu hateke ba future ida  diak liu ida ne’e lori Timor ba Timor ida ne’ebé diak liu Timor ida ohin. Lori Timor ba sai mós Timor ida maske nia Populasaun itoan mais tenki diak liu Indonesia, diak liu Jakarta, diak liu Amérika, e diak liu Australia. Tmaba ne’e hau nia Agredesementu Klean liu ba ita b’ot sira ba familia ba Joven no Estadu tomak hau fiar katak Ainaro ohin iha Hato-Udo reprejenta Aileu, Same, Ermera ne’ebe hau seidauk hare” Mensajen Governante ne’e 09/09/2022

Jornalista                     Moisese da Silva Magno

Editór                          Joaquim de Fátima Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments