Kondisaun Estrada Rural At Difikulta Transporte Publiku nia Asesu, Obrigadu Komunidade Lao Ain Ho Distansia Dok

0
214 views

Racom Maubisse, 04/2022, Racom Maubisse, 04/09/2022, Iha luta ba ukun rasik-an sempre mai ho moto ida katak  “Mate ka Moris Ukun Rasik-an”  objektivu husi mate ka moris ukun rasik-an mak atu hasai povu husi kiak no mukit, maibe ukun-an  tiha tinan 20 ona,  povu nafatin halerik ba Estrada, liu liu Estrada rural.

Se povu nafatin halerik ba Estrada no nececidade sira seluk, oinsa mak ita bele kolia konaba ukun rasik-an hodi hasai povu husi kiak no mukit? Babain lideransa balun dehan “Liberta Ona Rai, oinsa atu liberta povu husi kiak no mukit”  povu la husu osan no la husu uma luxu ka husu kolen tan sira luta ona ba ukun rasik-an, maibe pelumenus povu nia husu mak oinsa ukun nain sira hadia Estrada ba sira nune’e bele facilita sira nia moris, hodi lori produtu local sira asesu ba merkadu, ita ukun an ona tinan 20 seidauk iha deit mudanca ne’ebe signifikante.

Relasiona ho problema Estrada rural ne’ebe tinan 20 ona governu seidauk bele hadia deit nune’e fo biban ba komunidade sira hodi bele asesu ba merkadu, ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko Domingo dia 04 de Setembro monu los iha loron rona rejultado referendum nian Chefe do Suco Liurai Antonio da Graca haten katak;

“Ohin ita komemora loron rona rejultado referendum 1999 nian no agora ita ukun-an ona tinan rua nulu, maibe dezemvolvimentu iha deit kPITl nasaun nian nomos iha deit capital municipiu balun, maibe suco no aldeia aira iha rural seidauk sente ukun-an tamba Estrada ne’ebe uluk tempu portugues mai to’o tempu Indonesia nian mak komunidade sira sei uza nafatin, ita nian iha ne’ebe? Tamba ne’e hau hanesan lideranca komunitariu triste tebes”. Dehan Cehefe Suco Liurai Antonio da Graca.

Chefe Suco Liurai Ne’e hatutan liu tan katak;

“Ita ukun-an ona tinan 20 maibe dezemvolvimentu iha parte balun deit barak mak seidauk, uluk ita hakilar dehan depois de ukun-an povu sei moris diak, maibe realidade iha ne’ebe, tamba ne’e husu ba nai ulun sira labele kolia deit iha telvizaun radio no jornal kata kami sei hadia povu nia moris hanesan Estrada, listrik be mos, maibe tun direta mai hare hodi foti asaun ruma, labele iha fatin deit mak lori povu nia naran hodi kolia”.

Laos to’o kampanha mak hotu hotu tun mai halo promesa depois de kaer tiha ukun hare povu la hetan, tamba ne’e hau husu ba nai ulun sira atu hare povu nia moris liu husi hadia Estrada rurais sira, be mos no eletricidade nune’e povu sente netik ukun-an ida ne’e ne’e selae it abele ukun an tinan ba tinan ita mak nune’e hela e ema uitoan mak sente ukun –an maibe ema barak sai vitima no sai penontong ba ukun-an ida ne’e.

Jornalista Natalino Mendonca

Editor Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments