Uma Lisan Betufu Aihou Halo Preparasaun Hodi Realiza Serimonia Inaugurasaun

0
710 views

Racom Maubisse 24/08/2022 Timor Leste iha nia kultura no trasaunsaun ne’ebe beiala sira husi hela desde tempu naruk e kultura mak identidade uniku Tior oan sira nian, iha rai klaran liu liu hanesan Aileu, Maubisse Hatobuilico no Ainaro komunidade no lia nain sira nafatin kaer mein no valorize kultura, liu liu konserva no valorize uma lisa no atributu kultural sira.

Relasiona ho konservasaun no valorizasaun kultura mak iha dia 24 de Augusto 2022, uma nain no uma oan sira husi lisan Betu Fu Aldeia Aihou, Suco Aituto, Posto Maubisse, tula dikur ba malun no kahe kabas ba malun lian ida hamutuk hodi halo preparasaun ba simu kai no fetosan sira nomos tiun avon sira nune’e bele halao serionia inaugurasaun ba Uma lisan Betu Fu Aihou Aituto Maubisse.

Ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko, Lia Nain Romaldo Jose Sarmento Hateten katak;

“Uma Lisan Betufu Simu Kai No Feto Saan ,Tiun Avon Hamutuk Hodi Realiza Inagurasaun, tamba ne’e ohin feto san umane tama tanba realiza inagurasaun uma lisan betufu, e uma lisan betu fu konstrui ou halo iha 2017, nebe ohin simu kain no fetosan sira, horseik simu umane ho estadu, no uma lisan nee inagura tarde tanba impaktu husi Covid-19, difikuldade ami tarde halo ami la ativu serbisu i ohin ami hamutuk fali hodi realiza inagurasaun ba uma lisan betufu”.

Husu Konaba karik uma lisan coufu kontrui hetan apoia husi Governu liu husi Secretario Estado Arte no Kultura, Lian Nain Betu Fu hatan;

“Ami la husu ba estadu tanba natureza ami halo ami nia uma lisan nee uza ami nia kosar been la tane liman no ami oan husi uma lisan betufu hamutuk tau lian ba malu hodi halo uma lisan nee, karik estadu konsidera lisan sira bele tau matan no apoiu saida deit ami simu, maibe ami la husu tanba ami nia lulik sira ami nafatin konzerva hodi hetan nafatin matak malirin husi jerasaun ba jerasaun”.

Hanesan lia nain nia lidera uma lisan hahu konstrusaun nunka hetan susar ruma too ohin prepara ba inaugurasaun no problema nebe infrenta mak moras munidial maka ladun ativu serbisu i tarde realiza inagurasaun.

Jornalista     :Natalino Mendonca

Editor          :Joaquim De Fatima

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments