Chefe Familia Atus Lima Resin Iha Suco Casa Ainaro Desde Ukun-an To’o Agora Seidauk Asesu Ba Be Mos

0
271 views

Racom Maubisse, 23/08/2022, Principiu fundamental husi ukun rasik-an mak komunidade sira livre husi kaik no mukit, inklui asesu ba be mos, roman eletricidade no Estrada, tansa komunidade balun asesu ba be mos eletricidade no Estrada, balun seidauk bele asesu, maske Timor Leste ukun-an ona tinan 20. Exeplu konkreta hanesan Chefe Familia 500 resin iha Suku Casa Postu Ainaro Villa durante ukun-an to’o ohin loron seidauk asesu ba be mos no kosumu deit be mota.

Oinsa mak ita kolia konaba ukun rasik-an hodi dehan ukun an labele kria fali situasaun katak baluniha kotukno balun iha oin hodi goja ukun-an, hanesan iha Suco Casa Ainaro, chefe familia kuaze atus lima resin iha iha bairu raimea tutun, derukede inklui mulobol  suku casa postu Adminoistrativo Ainaro Villa Munisipio Ainaro durante ukun-an, to’o ohin loron sei dauk asesu ba be mos no durante ne’e komunidade sira  kosumu deit be mota.

Relasiona ho komunidade sira la asesu ba be mos durante tinan 2o on, ba Radio Komunidade Maubisse Mauoko, Komunidade Agapito da Silva  informa katak;

“Ami durante ukun-an to’o ohin loron ami ba ke deit be iha mota ninin hodi konsumu no wain hira  tempu bailoro ami sempre buka be kuaje kilo ida resin mai to’o iha Casa Villa hodi bele asesu ba be mos”.

Komunidade Agapito hatutan liu tan katak;

“Ligado ho perkupasaun ne’e nia parte ejiji ba guvernu liu hosi PNDS nebe promete ba komunidade sira katak fulan agustu tinan ne’e sira bele asesu ona be mos, maibe realidade obra nebe PNDS kaer hodi bor be ba komunidade sira  sei dauk finaliza no abandona hela”.

Entertatu ho preokupasaun komunidade Suku Casa Munisipio Ainaro Radio Komunidade Maubisse sei dauk halo konfirmasaun ho parte autoridade suku, PNDS inklui SAS Munisipio Ainaro hodi hatan ba perkupasaun komunidade nian tamba atoridade hira ne’e la iha fatin no halao hela servisu seluk.

Joarnalista Moises Magno

Editor Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments