Administrador Postu Administrativo de Maubisse ho Lansamento Programa Maun de Obra husu ba komunidade sira atu serbisu ho diak

0
198 views

Racom Maubisse, 16/08/2022, Administrador Posto maubisse hamtuk ho directores linha ministeriais iha Municipiu Ainaro, chefe do suco  nain sia iha Posto maubisse inklui komunidade suco Horaquic hamutuk ho Reprezentante Administrador Municipiu Ainaro lansa Programa Maun de Obra Posto Administrativo iha Suco Horaquic Maubisse

Ba radio Komunidade Maubisse mauloko, Administrador Posto Maubisse Claudino Mendonça hateten katak;

“Programa maun de obra ita hahu ona, maibe lanasamentu ohin ita foin hahu tanba ita sei iha preparativus nebe ita nia postu administrativo maka ikus liu ba lanasamentu ida nee, laos ita mesak deit mak halo lansamentu ida ne’e maibe marka mos prezensa husi ita nia autoridade municipal sira para hodi ofisializa ita nia programa ida nee lao ba oin”.

Administrador ne’e hatutan liu tan katak;

“Hakarak aproveita oportunidade ida ne’e, husu ba grupo trabalhador sira katak halao serbisu nebe diak tanba areadores eestrada nasional sira membru governu sira sempre liu, tanba iha semana kotuk ita nia prezidente da republica liu ba Same no Ainaro, tanba nee maka ita nia Estrada nasional tenki mos”.

Tanba ita serbisu ba ita nia suku rasik ita nia rain rasik postu administrative rasik e serbisu ba ruin no raan nia leten, ne’e duni serbisu ho laran hanesan hamos ita nia uma rasik, nebe hau husu ba suku aituto no suku hohraikiik neebe maka ohin ita halo lansamentu, aproveita opurtunidade ida nee hau husu ba trabalhador sira tenki serbisu ho fuan ho laran.

Jornalista Natalino Mendonca

Editor Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments