Sarani PICOMA Simu Archebispu Dili Ho Kultura Rai Maubisse Nian

0
294 views

Racom Maubisse (21/07/2022) Kinta Feira foin lalais ne’e Sarani Paroquia Imaculadu Coração de Maria Maubisse (PICOMA) Simu Archebispu Metropolitana de Dili Dom Virgilio do Carmo da Silva SDB, Akompanha husi Xefe Gabinete Ministériu Turizmu Komersiu no Industria (MTKI) ho Tradisaun Kultura Rai Maubisse nian.

Objetivu husi Vizita Nai Bispu iha Maubisse hodi Selebra Festa Padroeira Paroquia Imaculadu Coração de Maria Maubisse, no Festa Fahi ne’ebe Responsabiliza husi Suku Maubisse Villa.

Missa ba Slebrasaun Padroeira PICOMA ne’e sei Monu iha Loron 24 Fulan Jullu ne’e iha Igreja Maubisse, no biban ida ne’e hodi Entrga Fahi Ulun husi Suku Maubisse Villa ba Paroquia.

Durante Nai Bispu iha Maubisse Tuir Ajende ne’ebe maka Prepara husi Komisaun Organizadora Festa Padroeira PICOMA no Amu Paroko Maubisse Maka hanesan, Bensaun no Ingarurasaun ba Kapela iha Lumluli Suku Maulau, Gruta Maded Biheturem Suku Maubisse, Kapela iha Rimori, no Bensun ba Kruz ho Medida 22 Metrus iha iha Foho Balibo Tutun Maubisse Municipiu Ainaro.

Iha Loron ne’ebe hanesan hafoin de Haraik Bensaun husi Amu Bispu no Inaugura Kapela Santa Clara de Assis iha Lumluli Suku Maulau Maubisse, ba Jornalista Radiu Komunidade Maubisse Mau-Loko Sua Emenênsia Cardiál no Archebispu Metropolitana de Dili Dom Virgilio do Carmo da Silva SDB, Hateten;

“Tuir konvite Amo Paroquia Maubisse ninian ohin mai atu inaugura Kapela Lumluli aumesmu tempu fó krisma ba iha sarani lubuk ida iha fatin ida ne’e, iha Kapela furak ida ne’ebé hari’i los iha laletek ne’e fatin furak. Ne’e duni iha loron ha’at (4) nia laran ha’u sei halo ha’u nia vizita iha Paroquia Maubisse,ohin loke iha Kapela Lumluli ninian, aban sei kontinua iha Maubisse iha suku Liurai no iha selu-seluk tán, to mós sei hari’i Kruz iha foho Maubisse nia leten ne’eba, ne’e duni ha’u sei hela iha ne’e to’o domingo hodi selebra Padroeira Paroquia Maubisse ninian” Dehan Amu Bispu ba Jornalista RKMM 21/07/2022.

Iha Oportunidade ida ne’e Amu Bispu mós Husu ba Sarani sira iha Maubisse atu kuntinua hakiak kultura Paz no Domin iha Sociadade nia let. Husu mós Arte Marsiaisa no Rituais sira iha Maubisse Atu hare malu no konsidera malun hanesan Maun ho Alin maske diferente iha Kór.

” Sei ita hakarak atu dezemvolve ita nia nasaun ne’e ba oin tenki hakiak kultura domin ninian, kultura páz, kultura não violensia. Ida ne’e mak hanoin hakarak atu promove hanesan ohin ha’u mós subliña oitoan haré liu-liu ita nia jovem, ita no Grupos Arte Marsiais sira ne’ebé ohin iha ne’e apela mós ba Arte Marsiais sira liu-liu iha rai Maubisse ninian ida-idak nia kor maibé iha uma kreda iha ita nia suku ita ne’e mesak maun alin. Aprende atu hatene hakiak páz, mós ba Timor – Oan hotu atu hametin liu tán unidade, wainhira iha unidade mak ita bele lori progresu ba oin” Hateten Archebispu Metropolitana Dili iha Lumluli Suku Maulau Maubisse 21/07/2022.

Aleinde Partisipa iha Selebrasaun Missa ida ne’e mai husi Xefe Gabinete Ministériu Turizmu Komersiu no Industria  (MTKI) Reprejentante Administrador Municpiu Ainaro, Administrador Postu Maubisse, Turicai, Komandante PNTL Esquarda Maubisse, Organizasaun Arte Marsiais PSHT, KORK, KOLIMAU, no Arte Rituais 77, Hamutuk ho Sarani Suku Maulau Maubisse Municipiu Ainaro.

Jornalista                     Moisese da Silva Magno

Editór                          Joaquim de Fátima Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments