Komissaun Organizadora Festa Padroeira PICOMA no Festa Fahi Ulun  Hasoru Amu Bispu Maliana

0
192 views

Racom Maubisse (06/07/2022) Kinta Feira loron 06 Fulan Jullu ne’e Ekipa Komisaun Organizador Festa Padroera Proquia Imaculado Coração de Maria Maibisse (PICOMA) no Festa Fahi Ulun, hamutuk Xefe Suku Maubisse Villa Wilson Nivio Mendonça Vizita no haoru malu ho Amu Bispu Doicese Maliana Dom Norbeto do Amaaral, iha nia Rezidensia Diocese de Maliana.

Objetivu husi vizita ida ne’e atu kolia ho Nai Bispu no husu Nai Bispu nia Disponibilidade Parisipa iha Seremonia Festa Padroeira PICOMA no Festa Fahi Ulun iha Postu Administrativu Maubisse Municipiu Ainaro.

Alende ida ne’e hodi Aprejenta mos ba Amu Bispu Sobre Programa no aktividade sira ne’ebe maka Komisaun Organizadora Festa Padroeira Paroquia Imaculado Coração de Maria Maubisse no Festa Fahi Ulun Prepara ona Maka Hanesan Inaugurasaun ba Kruz, Gruta, no Kapela iha Rimori Maubisse no Kapela iha Lumu-Luli Suku Maulau Maubisse Municipiu Ainaro.

Ba Amu Bispu Reprejentanta Prezidente Komunisaun Organizadora Adelino Mendonça Espirito Santo  hateten;

“Programa sira hotu agora dadaun ami kuntinua hela, ami senti dehan katak ami bele halo buat hotu diak tó iha ne’ebé maibe ami nafatin husu Nai Bispu ninia ideias apoiu no buat balun ne’ebe ami la hanoin tó iha ne’ebá ami mai husu hanoin ida ne’e ba ita bót aumesmu tempu ami mai konvida no ami fó mos ami nia konvite ba Nai Bispu atu núne’e dia 24 ne’e bele partisipa iha ami nia Seremonia ne’e” Dehan Adelino ba Amu Bispu Maliana iha Amu Bispu nia Rezidensia 06/07/2022.

Kona ba Inaugurasaun ba Kapela iha  Rimori Maulau no Kruz iha Balibo Inklui Grura Maded Biheturem Suku Maubisse Viila Esprito Santo Kuntinua hateten ba Amu Bispu Dom Norberto do Amaral Katak;

“Iha fali Inaugurasaun iha Parte tolu premeiru Kapela ne’ebe uluk Nai Bispu rasik maka hatúr hela Fatuk Ain, ami ho Ferik katuas sira no Nai Liurai ami konstroi ona kapas tebe-tebes karik ita bót bele tó ba haré ho matan, ne’e Inaugura iha dia 22. Segundu ita sei Inaugura mós Kruz ida ami halo iha Balibo Tutun ho nia naruk 22 metrus ida tuan altura Nai Bispu Asina ne’e ami baku rahun tia fali no ami halo foun fila fali ona. Iha dia 21 ba iha Seremonia rua dala ida dader sei ba fó Bensaun Inaugura Kapela iha Lumu-Luli, depois lokraik fila mai sei Inaugura mós ho Gruta ida ne’ebe maka Joven sira maka prepra, dia 22 maka ba Inaugura Kapela Rimori, dia 23 maka koa fita no Bensaun ba Krus Bót iha Balibo Tututun, dia 24 ne’e maka Missa” Relata Komisaun Organizadora Festa PICOMA no Festa Fahi Ulun ba Amu Bispu Maliana, liu husi Surumutuk ne’ebe maka halao ho Amu Bispu Diocese Maliana iha Nia Rezidensia Doicese de Maliana loron 6 fulan Jullu ne’e.

Hafoin ida ne’e liu husi intervista ho Jornalista Radiu Komunidade Maubisse Mau-Loko iha Maliana Amu Bispu Diocese de Maliana Dom Norberto do Amaral ható Parabens ba Sarani Maubisse no husu ba Sarani Maubisse nafatin hametin fiar hodi kuntinua lao ba oin nafatin hanesan Sarani no ema ne’ebe diak iha Sosiadade nia lét. Aumesmu tempu Nai Bispu mós hato Parabens ba Komisaun Organizadora nia Preparasaun ba Selebrasaun Festa Padroera Paroquia Imaculado Coração de Maria Maubisse no Festa Fahi Ulun ba dala 39 ne’ebe Resposablija husi Suku Maubisse Villa ba Tinan ida ne’e.

“Aproveita opurtunidade ida ne’e atu ható mós ba Sarani sira hotu Parabens ba Sira, Nafatin metin nafatin iha fiar núne’e bele lao ba oin nafatin hanesan Sarani hanesan ema ne’ebe diak iha Sosiadade nia laran. Ba festa ida ne’e iha imi Maubisse sira maka halo Parbens tebe-tebs ba imi halo atividade sira ne’e, ba Kapela, ba Kruz, depois ho tan atividade sira seluk ne’ebe imi halo ne’e mesak diak mesak furak deit. Ne’ebe parabens dala ida tan ba imi nia servisu e bom Susesu ba imi nia Servisu”Apresisaun Amu Bispu Maliana ba Sarani Maubisse 06/07/2022.

Jornalista                     Joaquim de Fátima Coutinho

Editór                          Moisese da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments