KO Festa Padroeira PICOMA no Festa Fahi Ulun Realija Enkontru Ho Autoridade Lokal  Iha Salão Paroquial Maubisse

0
154 views

Racom Maubisse (02/07/2022) Komisaun Organizadora Festa Padroeira Paroquia Imaculado Coração de Maria Maubisse (PICOMA) no Fetsa Fahi Ulun Realija Enkontru Hamutuk ho Autoridade Lokal no Sidadaun Suku Maubisse oan ne’ebe maka hela iha Dili, Ainaro, Aileu no Fatin sira Seluk.

Surumutuk ida ne’e halao iha Salaun Paroquial Maubisse Sabadu Fim de Semana ne’e.

Objetivu husi Surumutuk ida ne’e, Kolia kona ba Festa Padroeira no Festa Fahi Ulun Paroquia Maubisse nian ne’ebe maka responsabiliza husi Suku Maubisse Vila. Tuir kedan haré kona ba kontribuisaun ne’ebé maka maluk Sarani Doben sira kontribui husi Aldeia 12 no mos maluk Maubisse oan sira iha Dili, Ainaro,Aileu, Australia, Inglatera, no Irlanda, no mos husi fatin seluk  ne’ebe fó ona sira nia kontribuisaun  hodi halo preparasaun ba Festa Padroeira no Festa Kultura Fahi Ulun nian.

Biban ida ne’e mos hodi kolia kona ba Konstrusaun Kruz iha iha Balibo Maubisse, Gruta Maded Bihrturem, Kapela Rimori no Kapela iha Lumu- Luli Suku Maulau nian.

Hanesan Prezidente Komisaun Oarganizador Pedro Mendonç haktuir dadaun;

“Festa Padroeira ne’e realija iha dia 24 de Jullu 2022 hanesan mos 40 Anos ba Paroquia Maubisse nia moris, ne’ebe núdar Prezidente Komisaun iha ne’e hau hatete hela diet katak, ita nia objetivu ohin nian ne’e tuir konvite ne’ebe maka ami fó iha buat tolu deit premeiru halo ita nia preparasaun, segundu ita sei rona kona ba kontribuisaun husi seksaun Usaha Dana ne’ebe maka iha Maubisse no fatin sira seluk, tersiru ita sei kolia kona ba Kruz ne’ebe maka atu ba harí iha Foho Balibo” Dehan Prezidente KO iha Surumutuk ne’e 02/07/2022.

Nia Kuntinua fundamenta liu tan aktividade ne’ebe maka halo laos deit ba Seremonia intrega Fahi ulun Maibe iha mos atividade lubuk ne’ebe maka komunidade no Autoridade Suku Maubisse Villa Prepara.

“Kona ba atividade Festa Padroeira ne’e laos atu entrega Fahi Ulun deit, sei iha atividade lubuk ida ne’ebe Suku Maubisse prepara aprova duni husi Nai Xefe do Suku premeiru hanesan hadia Igreja  sei pinta, segundu sei Inaugura Kapaela no Kruz ne’ebe maka hanesan ohin hau temi, Gruta iha Biheturem. Ami trasa ami palnu iha dia 20 Xefe Suku Sira sei tama, simu amu Bispu iha dia 21, mai sei ba iha Kapela Lumluli Suku Maulau depois sei kuntinuasaun ba iha Biheturem, dia 22 sei iha Rimori, dia 23 ba iha Balibo,Bispu sei fila fali ba iha Dili. Iha dia 24 dadrsan Bispu sae fali mai maka foin iha Missa no mos intrega Fahi Ulun ba Paroquia” Tenik Pedro Mendonça 02/07/2022.

Fatin hanesan Xefe Suku Maubisse Villa Wilson Nivio Mendonça hateten;

“Ita haré katak hela tan loron 22 ita hahú halao ita ninia Festa Padroeira ida ne’ebe sei konvida ema no Sarani barak ne’ebe maka sei mai husi fatin-fatin,hodi bele haré no bele selebra hamutuk Festa hamutuk ho Sarani Paroquia Maubisse liu-liu Suku Maubisse ne’ebé simu responsabilidade hanesan Suku ne’ebe sai uma nain ba Tinan ida ne’e” Hateten Xefe Suku Maubisse Villa 02/07/2022.

Kona ba Kontribuisaun ne’ebe maka Kontribui husi Sarani Husi Aldeia 12 iha Suku Maubisse no Maubisse oan Sira iha rai Liu no rai laran, Inklui Ministériu Asuntu Veteranos nian Autoridade Suku ne’e Relata Liu tan  katak;

“Total lista kontribuisaun hahú husi 2019 ne’ebe Xefe Aldeia Delegados Delagadas sira hahú lao ba Xefe Familia sira iha Aldeia 12 total ida ne’ebe sementara sira intrega ona iha hau iha semana hirak liu ba balun fó ona iha Tinan kotuk, no sei iha Familia balun ne’ebe kuntinua fó ba iha Sira depois orsida maka sira sei kompleta. Hau temi jeral deit katak, kontribuisaun ida ne’ebe husi Xefe Aldeia 12 iha hau total $6.003 ne’e husi Aldeia 12 orsida sei bele liu tan ida ne’e tamba dadaun ne’e iha tan apoiu balun sei iha hela sira nia liman. Ida ne’ebé mai fali husi maluk sira ne’ebe fó apoiu direita mai iha hau total $2.364  dolar ne’ebe mai husi ita nia maluk sira iha Maubisse no maluk sira ne’ebe servisu iha liur.No kontribuisaun ida ne’ebe fó direita ba iha komisaun ne’ebe husi Caibauk fó $115, husi Mana Di Iglatera $100 husi Amu Paroko Maubisse $ 3.000, husi Cu $50, hamutuk total $3.265 dolares Americano. Ida ne’ebe iha hau nia liman agora dadaun ami uja hodi hahú dadauk servisu ba iha Kruz no bele hola dadauk tinta balun, gasta ona $ 5.800 maibe Kruz ita seidauk remata hela espasu itoan deit hein tama ba iha pinta ami tarjetu katak iha semana ida ne’e ita nia klima ne’e diak itoan ona ita bele finalija, bele hamutuk ho Komunidade sira ita bele lori ba iha leten ne’e maka hamutuk $ 5.800 dolar ida ne’ebe gasta husi komisaun  hola tinta pinta Igreja no Pagar  no mos ba sira han ho halo ita nia Gapura ida iha ne’e ne’e total hamutuk gasta ona $ 2.404 dolar” Relata Xefe Suku Maubisse Villa iha Surumutuk ne’e iha Salaun Paroquial Maubisse Sabadu fim de Semana ne’e 02/07/2022.

Jornalita                       Moises da Silva Magno

Editór                          Joaquim de Fátima Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments