Komunidade Suku Manelobas & Manetu Senti Ona Naroman Husi Ukun-An Maibe Nakukun ba Dezemvolvementu

0
859 views

Racom Maubisse (14/06/2022) Resprejenta Komunidade Suku Manelobas Postu Administrativo Maubisse Municipio Ainaro, Domingos Ribeiro Monis ba Jornalista Radiu Komunidade Maubisse Mau-Loko Tersa feira foin dadaun ne’e iha Sede Suku Manelobas Maubisse.

Tuir Ribeiro hateten Tinan 20 ona Timor leste Restaura ninia Indepdensia Maibe Komunidade Suku Manelobas no Suku Manetu sei nafatin Halerik ba Roman Eletrisidade no Kondisaun Estrada ne’ebe maka Susar atu asesu husi Tranporte Roda rua no Roda ha’at iha Tempu udan.

“Hau Reprejenta Komunidade Manelobas atu kolia kona-ba problema ne’ebe maka ami hasoru iha Suku Manelobas ne’e, maka ne’e ami liu-liu ba ahi tamba ami kestiona bebeik ona katak, ami Komunidade Manelobas ho Mantu Naroman ba Ukun-An Nakukun ba Dezemvolvementu. Tamba Ukun-An tia ona tinan 20 nia laran iha fatin hot-hotu ahi lakan tia ona ami seidauk deit. Tamba uluk ami ne’ebe maka hela iha Suku Manelobas no Manetu ne’e ami sai hanesan Area ne’ebe maka Garis Merah ba Ukun-An ida ne’e” Dehan Komunidade ne’e ba Jornalista RKMM 14/06/2022.

Nia hatutan Suku Manelobas Kompostu husi Aldeia 4 Maoria Sei nafatin Halerin ba Roman Eletrisidade.

“Iha Aldeia 4 ne’e so deit uma kain 5 deit maka asesu husi Suku Edia nian maibe sira seluk la hetan total”  Nia hatutan14/06/2022.

Tuir Pesoal Apoiu Administrasaun Suku Manelobas Alexandrino da Costa  katak, Kompañia ne’ebe maka Instala Liña Eletrisidade ba Suku Manelobas Manan ona Tender, maibe to oras ne’e dadaun Seidauk halao Servisu ba Instalasaun Eletrisidade iha Suku refere.

“Kompañia ne’ebe tuir tender manan tia ona maibe ate agora seidauk mai halo servisu iha Suku ida ne’e” Hateten PAAS Suku Manelobas 14/06/2022.

Nia hatutan Total Populasaun Suku Manelonas 1.408 Xefe de Familia hamutuk 271.

Jornalista                     Moises da Silva Magno

Editór                          Joaquim de Fátima Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments