Admistrador Postu Hatubuilico Bento Alves: Husu Deskulpa Tamba Udan Ho Tahu Iha Simu Ilhas Santo Antonio Mahein PNTL  Iha Posto Hatobuilico

0
349 views

Racom Maubisse, 09/06/2022, Kada Tinan mahein PNTL Municipiu Ainaro Vijita Posto Administrativu Hat iha Municipiu Ainaro, ba tinan ida ne’e, mahein PNTL Municipiu Ainaro vijita uluk Posto Administrativu hatuodo, hafoin mai Maubisse no liu ba Posto hatobuilico iha Esquadra PNTL hatobuilico, nune’e kontinua fali ba Ainaro iha dia 13 de Junho missa hodi enserra iha Paroquia Santa maria Ainaro.

Ba radio Komunidade Maubisse Mauloko, Administrador Posto Hatobuilico Bento Alves iha nia diskursu hato’o ba autoridade municipiu no Posto Maubisse no komandante PNTL Municipiu Ainaro hodi dehan;

“Ami husu deskulpa karik situasaun lá permiti ita atu atende malu, maibé ha’u hanoin situasaun ne’e mak nune’e dunik ita nia klima mak hanesan ne’e dunik, ha’u hanoin ita hotu hatene hela e liu-liu ami nia atendementu e simu illas Santo António ho situasaun ne’ebé ladiak karik, husu deskulpa e ho situasaun sira ne’e hotu maka ita haree katak situasaun ne’e hanesan ne’e dunik , ikus ha’u atu hateten de’it katak sarani hotu-hotu orsida karik ita nia devosaun ne’e hotu ita nia Comandante PNTL Amu Pároco ho nia estrutura sira sei fila fali ba Maubisse, maibé ha’u husu ba sari Hatubuilico nian, Illas Santo António la’os Polícia no la’os militar nian de’it, illas Santo António ita hotu nian, ho ida ne’e husu ita hotu hanesan sarani Hatubuilico oan, mezmu klima hanesan ne’e maibé ho ita nia fiar illas Santo Atónio sei tulun ita hotu iha postu ida ne’e ka iha fatin ne’ebé de’it”.

Iha fatin hanesan Komandante PNTL Municipiu Ainaro Superintendente Justinho Menezes iha nia intervensaun haktuir katak;

“Illas Danto Antonio mosu mai tenki kontenti, haksoit basa liman tanba nia lori Nai Maromak nia mensajen mai, nia hanesan sai sasin bo’ot Jesus ninian haklaken evangelu Maromak Nia Lia Fuan, entaun ita sira ne’ebé mak durante ne’e terus injustisa ema ruma akuza ita kuandu nia mosu mai ita tenki kontenti ona, tanba Nia mai salva buat sira hanesan ne’e”.

Ha’u husu no hakarak ita bo’ot no sarani sira iha ne’e hamutuk ho polisia no familia sira hader halo orasaun, hanesan Maubisse ha’u agradese ona no husu ajuda amu paroco, madre, reprezenta administrador postu no sarani sira akompaña entrega ona mai ita boot sira, kuidadu ohin kalan ne’e to’o aban ita entrega fali ba posto administrativo Ainaro villa no esquadra Ainaro villa, husu ba autoridade sira iha dia 13 de Junho ita sei iha missa enserramentu iha Komando munisipiu Ainaro, devosaun santo António ne’e ba esperitual ba ita relegiaun katólika, maske udan ita pronto nafatin, ida ne’e mak sakrifisiu halo karidade no solidariedade ba illas Santo Antonio ne’ebé mak vizita ita, ita bele informa ba Maromak no Maromak nia esperitu liu husi nia mensajen, kbiit ne’e liu husi santo no santa sira atu bele salva ita iha mundu ne’e.

Jornalista Natalino Mendonca

Editor Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments