Maijor Laurentino Gusmão: Numeru Vasinasaun Iha Posto Adm Maubisse Seidauk Atinji Tarjetu

0
164 views

Racom Maubisse, 6/6/2022, Timor-Leste hahu husi tinan 2019, hasoru situasaun ne’ebe publiku hatene katak virus corona ou Kovid-19 invade ka tama iha nasaun jovem ida ne’e, durante tinan tolu resin Timor-Leste hasoru situasaun moras mundial ne’e, depois de iha tinan 2022 nia rohan ita menus husi kauza moras Kovid-19, maske nune’e governu liu husi Ministériu da Saúde no Organizasaun Saúde Mundial esforsu nafatin hodi elemina moras at ne’e husi nasaun jovem ne’ebe foin ukun-an tinan 20 ne’e.

Relasiona ho pandemia moras korona virus ne’ebe invade mundu tomak inklui Timor Leste, maka governu ho politika liu husi Ministeriu da saude no Organizasaun Saude Mundial esforsu nafatin hodi halakon moras ne’e iha Timor Leste, maske Ministeriu Saude ho OMS halo esforsu barak maibe to’o agora seidauk atinji pursentu ne’ebe mak disidi ona, tamba ne’e ba radio Komunidade Maubisse Mauloko, Maijor Laurentino Gusmão ne’ebe responsabiliza ma ekipa Kovid-19 iha Municipiu Ainaro Posto Administrativu de maubisse hateten katak;

“Liga ba fasilidade iha Posto administrativo Maubisse di’ak, problema mak dalan tamba ekipa atendementu menus transporte ba sira, liu-liu tempu udan ita labele asesu ba programa Kovid-19, embora populasaun sira la dun simu informasaun klaru, maibé dadaun ne’e ita esplika, esplika sira mós komprende, agora dadaun sira kopera dadaun hela hamutuk ho ekipa saúde sira, no vasina ne’e numeru agora la’o hela, tanba de’it ita hatene Maubisse ne’e area ne’ebé luan, suku sia kedas importante liu mak sira nia dalan hanesan, Suco Manetu, Manelobas, eskola sira ne’e dalan tama la di’ak tempu udan ita ho transporte la bele ba”. Hateten Maijor Maijor Laurentino Gusmão.

Maijor Laurentino Gusmão haktuir liu tan katak;

“Autoridade sira tenki buka kordena nafatin ho parte saúde para atu bele update bele hatene tuir numeru vasinasaun, tanba vasinasaun ne’e importante liu ba estudante sira wainhira sira atu ba hetan bolus estudu iha rai liur, ka bolsa da mãe sira, presiza duni kartaun kinur ou vasina para sai factor ida atu halo kompleta sira nia dokumentu para bele ba estuda iha rai liur ne’e importante”. Salienta Maijor Gusmão

Tamba ne’e Maijor Laurentino Gusmão hato’o Mensajen ba populasaun liu-liu ba autoridade sira tenki buka atu kordena malu nafatin ho parte hotu-hotu, liu-liu Admistradór, Diretór Saúde, Inspektór Edukasaun nomós sira ne’ebé responsabiliza husi parte saúde ninian iha ne’e uniku mak Madre sira, Klinika São Joaquim nian mak agora backup, e nune’e sira mós tenki haree identifika sira nia problema liu-liu asesu dalan ba eskola sira, tamba dalan sira bele lori risku ba iha ekipa sira ne’ebé atu halo atendimentu e nune’e mós lori risku ba sira nia populasaun mós. Tanba ita hetan iha fatin barak estudante la’o ho distansia ne’ebé do’ok kuaze kilometru ualu (8) ba to’o sia (9) balu to’o sanulu (10) ida ne’e mós risku ida iha tempu udan, ha’u hanoin kordenasaun ne’e mak importante, kordenasaun nomós aproximasaun ne’e importante ba hotu-hotu atu bele kontribui e buka kordenasaun  ne’ebé di’ak wainhira ita halo aproximasaun, se aproximasaun laiha ita tur de’it iha ita nia fatin mak buat hotu-hotu sai nakukun ba ita. Koperasaun agora diak teb-tebes maibé presiza ita hadia di’ak liu tán.**

Jornalista            : Selazio Sequeira

Editor                    : Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments