Adm Maubisse Avalia No Enserra Komissaun Organizadora Serimonia Restaurasaun Independensia 20 de Maiu iha Posto Maubisse

0
211 views

Racom Maubisse, 06/06/2022, Timor Leste restaura nia ukun rasik-an iha 20 de Maiu 2002 ne’ebe kompleta ona tinan 20 iha loron 20 Fulan Maiu tinan 2022 liu ba, hare ba tinan 20 ne’ebe liu ona Timor-Leste hakat ona pasu lubuk ida hodi dezemvolve nasaun jovem ida ne’ tuir planu dezemvolvimentu ne’ebe trasa ona, ho hakat ne’ebe dok uitoan oan, Timor –Leste nia situasaun ladun iha mudansa ne’ebe signifikante, e maske nune’e hanesan nasaun ne’ebe foin ukun-an tinan 20 koko no buka meus oinsa atu bele dezemvolve Timor-Leste liu husi rekursu naturais no rekursus humanus hodi bele atinji metas dezemvolvimentu nasional, tamba ita liberta ona rai husi invasaun Indonesia nia liman agora oinsa mak ita bele liberta povu husi kiak no mukit.

Relasiona ho selebrasaun 20 anus independencia Timor Leste, maka iha dia 6/6/2022, Administrador Posto Maubisse hamutuk ho Presidente Komisaun Organizadora no linha ministeriais sira halao avaliasaun iha salao Posto Administrativu de Maubisse;

“Avaliasaun ba atividade loron restaurasaun independensia 20 de Maiu 2022 iha Posto Administrativo Maubisse, no komemorasaun ida ne’e hala’o ho partisipasaun no mobiliza komunidade husi suku sira no mos liñas sektorais sira ne’ebe esiste iha Posto Maubisse  no mos Komandante Esquadra PNTL Postu Maubisse no membru tomak mos hola parte no organiza aktividade komemorasaun ida nee”.

Relasiona ho Komemorasaun restaurasaun da independencia ba dala 20 iha Posto Administrativu de Maubisse, Administrador Posto Maubisse sublinha liu tan katak;

“Em nome Administrasaun Posto Maubisse ha’u hato’o apresiasaun ba parte hotu tanba hanesan uluk enkontru  hodi hari komisaun organizadora ba komemorasaun eventu nasionais 20 de Maiu neebé mak lao liu ona no hein fali loron bo’ot seluk ne’ebe sei mai hanesan 30 de Agusto, 28 de Novembro, no mos loron bo’ot sira seluk”.  Sublinha Administrador Posto Maubisse ne’e.

Komemorasaun loron aniversariu  restaurasaun independensia RDTL ba dala 20 la’o di’ak la ses husi ita hotu nia kontribuisaun, kolaborasaun no partisipasaun ne’ebé la’o di’ak tebes. Ho ita hotu nia servisu hamutuk komemorasaun ida ne’e la’o ho di’ak tebes, tamba ne’e lori Administrasaun Posto Maubisse nia naran, hato’o obrigadu no agradece ba parte hotu iha Postu Administrativu de Maubisse.

Iha Fatin hanesan Presidente Komisaun Organizadora ba Komemorasaun Restaurasaun Independencia ba dala 20 iha Posto Administrativu de Maubisse hato’o mos obrigadu ba fiar ne’ebe Administrador Posto Maubisse fo fiar hodi sai hanesan presidente da komisaun.

Nune’e mos Komandante Esquadra Posto Maubisse iha nia intervensaun hato’o mos agradecimentu ba parte hotu liu-liu Administrasaun Posto Maubisse, maske mosu falhansu ki’ik ruma entre lideranca sira, maibe situasaun kontinua lao diak to’o serimonia isar bandeira remata.

Jornalista            : Selazio Sequeira

Editor                    : Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments