Valentim Espinola Manajer Plan Municipiu Ainaro: Loron Mundial Labarik 01 de Junho “Ha’u Mak Lalenok Ba Ha’u Nia Oan Sira”

0
279 views

 Racom Maubisse, 01/06/2022, Relasiona ho loron mundial ba labarik iha mundu tomak ne’ebe kada tinan sempre monuniha dia 01 de Junho, nune’e iha Municipiu Ainaro Plan Internasional hamutuk ho Autoridade local, inan, aman, no estudante sira selebra hamutuk loron undial ba labarik 01 de Junho 2022, liu husi  kompetesaun tein ai-han local ho nutrisaun ba ita nia oan sira.

Iha intervista ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko, Manajer Plan Internasional Municipiu Ainaro Valentim Espinola, hateten ktak;

“Ho Komemorasaun Loron Internasionl ba Labarik sira iha Municipiu Ainaro, Liu Husi kompetesaun tein ai-han local ho nutrisaun ba ita nia oan sira, tamba hanesan ita hatene katak, selebra loron mundial ba labarik laos iha Timor Leste deit no Municipiu Ainaro, maibe mos mundu tomak hotu hotu komemora loron importante ida ne’e, no iha Timor leste iha muncipio Ainaro PLAN internasional  ohin selebra ho estudante sira no mos akompanha husi inan aman sira liga mos ba actividade programa  kompetesaun tein ain han local, kompostun husi sucu sanolu 13 no halo preparasaun hahan nutrisaun ba ita nia oan sira no aktividades hanesan ita selebera mos iha suco soru karaik, Maununu, Hatuodu ba labarak feto no mane sira no ita sei kontinua iha postu seluk”.

 Jerente Plan Internasional Municipiu Ainaro ne’e hatutan liu tan katak;

“Tema importante ba tinan ida ne’e mak ho komemorasaun loron internasional ba labarik, ita hakarak oinsa labarik sira husi escoloa primaria no secundaria no mos grupo sira ne’ebe durante ne’e ita estabelese iha suco sanolu resin tolu ne’ebe eziste iha Municipio Ainaro reprejenta husi kaben nain mai  tuir kompetisaun liu husi prepara ai-han lokal nutritivu, katak parte ida importante mak programa ida ne’e hare ba situasaun real iha Municipio Ainaro,  ita prekupa tebes tamba mal nutrisaun as iha Municipio Ainaro”.

Parte husi PLAN internasional  atu fo hanoin ba inan aman sira atu bele halo preparasaun ba ai-han  lokal nebe nutritivu hodi bele hasae sira nia imunidade no saude ba ita nia oan sira  hamenus ka redus mal nultrisaun iha ita nia Municipio Ainaro, ida nemak objectivu husi involve ita nia parceiro hanesan auatoridade municipio ainaro nomos parseiro sia nune’e bele atinji objektivu.

Jornalista Selazio Sequeira

Editor Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments