Paroco Ainaro Pe. Armindo Brito, Husu Sarani Sira Hametin Relasaun Harmonia Iha Uma Laran

0
277 views

Racom Maubisse, 01/06/2022, Amu Paroco Santa Maria Ainaro Padre Armindo Brito Husu Sarani Sira Nebe Forma Oan Uma Kain  No Moris Iha Familia Ida Atu Hametin Relasaun Harmonia Hodi Hadomi Malu No Fo Ksolok Ba Malu Iha Susar No Terus Nia Laran.

Ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko, Padre Armindo Brito iha nia homila;

“Husu sarani sira nebe forma oan uma kain  no moris iha familia ida atu hametin relasaun harmonia hodi hadomi malu no fo ksolok ba malu iha susar no terus nia laran tuir lalaok Inan Maria Virgem  Nia Doutrina”.

Paroco Santa Maria Ainaro ne’e aprofunda liu tan katak;

“Hamutuk ho Maria ita hakiak ita nia alegria  no hamutuk ho Maria  hodi hametin ita nia uniddade inklui hamutuk ho maria atu ita  habo’ot ita nia fiar”.

Entertatu iha selebrasaun missa ba loron ikus hodi taka loron rozariu ou loron nain feto iha igreja Santa Maria Ainaro, marka perjensa maksimu hosi sarani suku lima iha Posto Administrativo Ainaro Vila no linas sektorais sira iha Munisipio Ainaro.

Joranalista Natalino Mendonca

Editor Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments