Diretora Klinika Santo Joaquim Maubisse Anjelica da Silva dos Reis: Moras ne’ebe As Mak ISPA

0
221 views

Racom Maubisse, 01/06/2022, Moras ne’ebe as liu iha Klinika santo Joaquim Maubisse mak moras ISPA nomos klinika Santo Joaquim Maubisse menus ba transporte hodi halao vijita ba morias sira iha suco no aldeia.

Ba Radio Komunidade Maubisse mauloko, Diretora klinika Santo Joaquim Maubisse Anjelica Da Silva dos Reis hateten katak;

“Hanesan resposabilidade ba iha klinika Santo Joaquim Maubisse hare ba iha programa nebe tuir ami nia anual nebe halo tia ona kontratu husi governo rasik nebe tau konfiansa ba kongregasaun karmelitas iha klinika ida ne’e durante tinan sanulu ona, Ministeriu saude fo mudansa ba ami hodi halao programa nebe hanesan sentru saude sira seluk halo iha timor laran tomak, hanesan atende inan isin rua sira imunizasaun ba labarik oan sira programa TB ka programa Tuberkuloze nian ba inan isin rua sira nebe atu partus”.

Husu kona ba rekursus humanus hirak mka halao antendementu iha klinika santo Joaquim Maubisse ezekutiva Klinika Santo Joaquim de Maubisse ne’e haktuir;

“Ami hamutuk iha nee nain lima nulu resin rua (52) I atende ba suku sia 9 aldeia 62 nebe existe iha Posto Administrativo Maubisse, equipamentus ba ami iha ne’e sufisente falta maka transporte, no moras nebe as liu iha nee mak moras ISPA maibe ami fokus hotu ba moras sira seluk nebe mak existe iha posto Maubisse, hanesan mos vasina ba labarik sira iha eskola, no ami nia atendementu mos ba iha pasiente sira, oinsa pasiente sira bele hetan kaman husi moras sira nebe mak sira iha”.

Directora Klinika ne’e rekomenda ba komunidade Maubisse konba vasinasaun boster husu ba inan aman sira ka komunidade atu iha vontade no hakarak no labele duvida  tenke iha vontade atu mai partisipa maksima, tamba programa governo nian ba populasaun hotu laiha populasaun ida maka lakohi no tauk atu vasina, no mos husu ba maluk sira ne’ebe iha uma karik moras husu ba familia sira atu lori mai halo tratamentu iha Klinika no Posto Saude sira iha maubisse labele husik-an mesak mesak iha uma mediku sira prontu atu atende ita bot sira.

Jornalista             : Selazio Sequeira

Editor                    : Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments