PSHT Posto Maubisse Halao Mini Konfrensia ho Tema: Hanoin Ida Laran Ida Ba Fraternidade Hodi Re-Integra PSHT Ba Komunidade

0
649 views

Racom Maubisese, 28/05/2022, Organizasaun Arte Marsiais PSHT a nivel Posto Administrativu Maubisse Municipiu Ainaro, Halao Mini Konfrensia ho Tema, Hanoin Ida Laran Ida Ba Fraternidade Hodi Re-Integra PSHT Ba Komunidade, nune’e organizasaun arte marsiais refere bele halaoa nia aktividades treinu, tamba durante tinan barak governu taka, maibe iha politika VIII Governu Konsttusional loke hikas fali, tamba ne’e mak PSHT Posto Maubisse halao mini konfrensia ho tema, Hanoin Ida Laran Ida Ba fraternidade hodi re-integra PSHT Ba Komunidade.

Relasiona ho PSHT Posto Maubisse Halao Mini Konfrensia ho Tema “Hanoin Ida Laran Ida Ba Fraternidade Hodi Re-Integra PSHT Ba Komunidade Octavio da Conceição Presizente Komisaun Reguladora Artemarsiais (KRAM) ne’ebe hamahan-an iha Sektretario Estado Juventude no Desporto, ba radio Komunidade Maubisse Mauloko hateten katak;  

“Aktividade ida ohin mai husi inisiativa organizasaun Persaudaran Setia Hati Terate (PSHT) ne’ebe halo mini komferensia hodi prepara-an ba kongreso nasional PSHT nian iha fulan oin mai, ne’ebe mak tuir plano aprezenta ona husi organizasaun PSHT ba presizente komisaun reguladora Artemarsiais katak fulan oin mai PSHT sei halo kongreso no preparasaun ba graduasaun iha fulan Agusto oin mai, tanba ne’e ha’u mai iha ne’e atu fo hanoin hikas fila fali ba organizasaun PSHT ho sira seluk ne’ebe ohin partisipa iha mini komferensia ida ne’e”.

Prezidente KRAM ne’e mos hatutan liu tan katak:

“Politika governo nian konaba regras regulamento sira nebe mak KRAM  halo ona liu husi matadan sira ne’ebe intrudus iha segundu diretiva KRAM 2022 ninian parte ida ne’e mos atu hateten ba publiku tomak katak organizasaun sira hanesan PSHT, IKS KORKA no mos arte rituais sira, hotu-hotu iha ona direito no lejitimidade no mos iha legalidade atu hahu sira nia treinamento sira iha Suku, Aldeias no fatin sira ne’ebe mak sira identifika ona atu halo sira nia aktividade”.

Husu konaba ba lei nomor hira mak karik organizasaun arte marsiais sira halo sala nune’e bazeia ba lei ne’e hodi halo regulamentu, Prsidente KRAM Nasional ne’e haktuir;

“Lei N° 5/2017 aplikavel hela, maibe la espesikamente atu fo sansaun ba organizasaun arte marsiais sira krik sira nia membru komete krime ruma, tanba ne maka komisaun reguladora Artemarsiais agora prepara dekretu lei ida para kontra ordenasaun atu bele fo sansaun bainhira sira komete krimi”.

Komisaun reguladora arte marciais deposizita konfiansa tomak ba lideransa organizasaun artemarsiais tolu inklui arte ritual sira atu kontinua fo kontribuisaun ba paz no estabilidade iha ita nia rain, atu bele lori dezemvolvimento ba ita nia rain, tanba liu husi parlamentu nasional aprova ona osan para atu halo sede ka fatin treinamentu sira ba arte marsiais sira.

Participa iha Mini Konfrensia ho Tema “Hanoin Ida Laran Ida Ba Fraternidade Hodi Re-Integra PSHT Ba Komunidade, Organizasaun husi KORKA, IKS, 77, nomos organizasaun arte rituais seluk, Autoridade local, Lideranca komunitariu, konvidadus husi nasional municipal no komunidade balun.

Jornalista Carlos Borges

Editor Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments