Adm Munisípio Ainaro Husu Guvernu Tau Atensaun Ba Komunidade Mauchiga Ne’ebe Seidauk Asesu Ba Roman Eletrisidade

0
252 views

Racom Maubisse 26/05/2022, Administrador Munisípio Ainaro husu guvernu tau atensaun ba komunidade Suku Mauchiga Posto Administrativu Hatubuiliku ne’ebe to’o oras ne’e seidauk asesu ba roman eletrisidade, maske kompanhia hari no instala ona eletricidade ia suco Maubisse. Timor Leste restaura nia indenpedensia tinan 20 ona, maibe komunidade suku Mauchiga Posto Administrativu Hatubuiliku, Munisípiu Ainaro, seidauk asesu ba roman eletrisidade.

Iha intervista ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko, Administrador munisipio Ainaro, Leovigildo Amaral Pereira hateten katak;

“Ha’u husu ba Ministeru relevante atu here perkupasaun komunidade mau-chiga nian konaba linha eletricidade ne’ebe to’o agora seidauk lakan, tamba Timor Leste restaura nia indenpedensia tinan 20 ona, maibe komunidade suku Mauchiga Posto Administrativu Hatubuiliku, Munisípiu Ainaro, seidauk asesu ba roman eletrisidade”.

Lider munisípiu ne’e salienta liu tan katak;

“Tuir ha’u hatene instalasaun linha eletricidade hahu kedas iha tinan 2014, fiu eletrisidade dada ona to’o komunidade nia uma, maibe to’o agora eletrisidade seidauk lakan, tamba ne’e husu ba ministeriu obras publiku atu hare no tau atensaun lalais nune’e komunidade sir abele asesu ba roman eletricidade”.

Konaba dezenvolvimentu iha área edukasaun, Administrador Munisípio Ainaro afirma, tinan ne’e, iha projeitu infra-estrutura sanulu resin neen mak implementa iha Ainaro no kobre posto administrativo haat mak hanesan Ainaro Villa, Hatuodu, Maubisse no Hatobuilico e projeitu sira ne’e oras ne’e dadaun lao ona iha fase kontrusaun n balun atinji ona 50%.

Konaba projeito pdn tinan 2022, Lideransa maksimu Ainaro ne’e, hateten katak, Tinan ne’e iha projeitu rua, mak hari’i edifísiu ba Administrasaun Posto Administrativo Ainaro Vila no Hatubuliku, munisípio Ainaro.

Jornalista Imaculada Mendonca

Editor Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments