Administrador Posto Maubisse:  Komemora Restaurasaun 20 de Maiu 2022 Liu Husi Missa No Kari Aifunan Sentidu Fo Honra No Gloria Ba Herois Da Patria Sira

0
318 views

Racom Maubisse, 19/05/22, Ita halao missa iha Paroquia Imaculada Coração de Maubisse ho sentidu ida katak fo onra no gloria ba ita nia erois da patria sira nebe luta durante tinan 24, sakrifika sira nia vida tomak hodi harii nasaun ida naran Republika Demokratika de Timor Leste, ne’ebe ita hotu iha nia mahon hanaran Timor Leste.

Ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko, Adm Maubisse Claudino Mendonça haktuir katak;

“Objektivu husi halao missa no lori aifunana ba rate atu hanoin hikas ita nia heroi sira ne’ebe luta, fakar ran ba luta naruk RDTL nian ne’ebe ikus mai ita hetan ukun rasik-an, aban ita komemora ita nia loron restaurasaun da independensia ba dala 20, tinan ida nee ita iha eventu boot rua ida maka ita hakat liu tiha ona eleisaun presidensial primeira volta I tama fali iha eleisaun segunda volta iha 19 de marsu iha 2022, no aban ita la sselebra ita nia restaurasaun independensia nebe iha 2002, no aban kompleta 20 anos, tamba ne’e missa ida ohin no kari aifunan iha semitaeriu jeral maubisse ho objektivu ita fo onra no Gloria ba sira hotu tanba mate iha ailaran, tasi laran ka dolok oan ka  nee konsekuensia buka buat ida naran ukun rasik an”.  

Ukun-an ne’e lafasil ka baratu, e laos hanesan premio ida ema tau iha bandeza hodi entrega mai ita, tamba ne’e husu ba hotu-hotu Partisipa maximu iha aban  komemorasaun loron restaurasau independencia 20 de Maio 2022, nune’e bele komemora loron boot ne’e ho diak nakonu ho responsabilidade, tamba Maubisse ita nian, Timor ita nian, ita hot-hotu soe familia inan aman no maun alin barak mate no fakar ran hodi hetan ona ukun an, tamba ne’e precise ita nia participasaun iha loron bo’ot sira nune’e hodi fo onra no Gloria baa swain sira.

Jornalista :Natalino Mendonca

Editor        :Joaquim De Fatima

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments