Ministra Saude Odete Maria Freitas MPH, Inaugura Edificiu Foun I.C.U Hospital Referral Maubisse

0
244 views

Racom Maubisse, 30/ 04/2022, Ministra Saude Odete Maria Freitas Belo, MPH, Inaugura Edificiu Foun I.C.U Hospital Referral Maubisse, nune’e  bele halao atendementu ba komunidade iha Rejiaun rai Klaran ne’ebe ho tema ‘’Lori Faselidade Saude Besik Ba Povu La Husik Ema Ida Iha Kotuk ‘’

Ba Radio Komunidade Maubisse mauloko, iha intervista Ministra Saude Odete Maria Freitas Belo MPH, hateten katak;

“Atualmente postu saude sira ita harii iha postu sira seidauk kompletu enfermeiru no médiku sira iha Ministreriu da Suade pakote serbisu nian dados funsionariu ita propoin atu iha ema nain lima mediku ida, parteira ida, enfermeiru ida, tekniku aliadu ida nomos saude publika nain ida, pelo menus nain lima iha postu saude ida, maibe saida maka hau haree durante ha’u (Ministrasa Saude) nia vizita seidauk iha postu saude ida maka kompleteu ho numeru nebe  tuir ita nia pakote serbisu koalia, entaun kna’ar  Ministeriu saudae nia serbisu mak atu bele halo rekrutamentu antes ne’e presija haree fila fali iha 2007 ita  konsela tia rekrutamentu ba funisionariu publiku sira tanba ita presija ministeriu ida idak halo mapamentu ba iha nia pessoal saude sira bainhira mapamentu nee aprovadu ona, ami sei serbisu hamutuk ho ministeriu estatal ami hein direktora saude munisipiu nian direktora ezekutivu ospital regional bazeia ba iha mapamentu nebe maka iha sira bele propoin ona pessoal saude sira nebe maka nesesita”.

Iha Fatin hanesan Direktora Ezekutiva Hospital Referral Maubisse dra. Gabriela da Conceição Pereira hateten katak;

“ohin ita inaugural ona edificiu foun I.C.U iha Hsospita Referral Maubisse, husi Súa Excia Minista Saude, e koalia konaba Ita nia Espesialista  iha nee kuaze 100 pessoas sufisiente, tanba agora nee  ita haree liu ba jeral deit  maibe presija ita haree liu ba iha unidade foun sira tamba ne’e ita sei presija nafatin atu monta ba iha unidade foun sira”.

Relasiona ho Inaugurasaun Edificiu Foun I.C.U Hospital Referral Maubisse nian ne’e, Lider Maksimu Hospital Referral Maubisse ne’e, hato’o agradese ba  Ministreiu Saude tanba bele responde preokupasaun balu, entaun iha mediku nain rua maibe ita nafatin presija tau tan karik unidade i.c.u nee loke tan atu responde ba ida nee ami sei halo mapamentu atu hatama ba rekursus umanus nian atu bele priense tan, liuliu fatin sira hanesan i.c.u presija ema sira nebe maka mantein iha neba..**

Jornalista :       Natalino Mendonca

Editor       :       Joaquim De Fatima

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments