Ko’operativa Cocamau Halao Enkontru Ho Membrus Sira Konaba Lalaok Servisu Grupu Agrikultor Café

0
237 views

Racom Maubisse 27/O4/2022-Koperativa Cocamau Maubisse, halao enkontru ho membru sira hodi haree besik liu serbisu ne’ebe halo iha tereno, liu liu grupu agrikultor café Maubisse.

Ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mauloko, Prezidente Koperativa Cocamau  Julio Mendonca Martins hateten Katak :

 “Ohin Ko’operativa Cocamau kria enkontru estrutura koperativa nian ho xefi do grupo sira nebe maka existe iha co’operativa Cocamau nian hodi haree ba programa nebe maka planu ona iha 2022 nian”.

Husu konaba programa saida deit maka kolia iha enkontru refere, lider maksimu Cooperativa Cocamau Maubisse ne’e haktuir katak;

“Sim programa ida maka dada bee ba membrus sira, ida seluk maka halao rehabilitasaun ba kafe laran no mos hamos kafe duut sira, nomos ida seluk hare liu ba serbisu ne’ebe maka planu ona iha 2022 nian”.

Presidente Cocamau ne’e haklean liu tan katak;

“Programa nebe maka rejistu ona iha Co’operativa hetan aprovasaun iha asembelia jeral iha fulan kotuk iha grupo hitu maka sei dada bee mos ba sira, depois dada bee mos nee laos ba membru sira deit, maibe ita haree ba komunidade nebe maka hela iha neba i sira mos bele asesu ba bee mos nebe maka ita dada ba”.

Tamba ne’e president cocamau ne’e hameno ba membru sira nebe maka hetan ona materiais hodi halo manutensaun ba kafe laran, husu atu utiliza didiak tanba ita bele dehan katak manutensaun ba ita nia kafe laran nune’e iha tinan sira tuir mai café bele iha kualidade  neebe diak liu tan.

Depois de reuniaun, fahe mos material sira ne’ebe sei halao manutensaun ba kafe laran mak hanesan ensada, katana, makina dulas kafe no kanuru suru rai.

Jornalista          :Natalino Mendonca

Editor                :Joaquim De Fatima

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments