STAE Municipio Ainaro Finalija Rejultadu Apuramentu Municipio  ELPRES 2 Ronde Iha Oras 12:00 Meudia

0
240 views

Racom Maubisse (20/04/2022) Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitora (STAE) Municipio Ainaro Finalija ona Rejultadu Apramentu Elisaun Prezidensial iha Oras tuku 12:00 Otl.

Ba Radiu Komunidade Maubisse Direktur STAE Municipio Ainaro Francisco Bianco Hafoin de fó sai Rejultadu Apuramentu Afirma total votantes Municipio Ainaro 45.664, votantes ne’ebe vota 34.356, no taxa Partisiapasaun 75,24%.

“Apuramentu nia rejultadu maka hanesan ne’e total votantes iha Municipio Ainaro hamutuk 45.664, total votantes ne’ebe mai vota 34.356, taxa partisipasaun iha Ainaro hamutuk 75,24%” . Ne’ebe total votu Nulu hamutuk 426 (1.24%) Branku 98 (0,29%  Reklamadu laiha, votu Rezitadu 2, no votu Abandonadu 1, no total votu válidu iha Municipio Ainaro hamutuk 33.839 (98,47%)” Relata Direktur STAE Municipio Ainaro 20/04/2022.

Nia Kuntinua Relata tan katak entre Kandidatu nain ida ne’ebe ho votus barak liu iha Municipio Ainaro maka Kandidatu Númeru 1 José Ramos Horta ho total Votus 25.053 (74,06%),no Kandidatu Númeru 2 Francisco Guterres Lú- Olo ho tatoal votus 8.776(25,94%)

“Total votu válidu ba Kandidatu nain rua, Premeiru José Ramos Horta ho votu válidu 25.053(74,06%), no Kandidatu Segundu nian Francisco Gutrres Lú-Olo nian total votu válidu hamutuk 8.776(25,94%)” Deklara Bianco ba Jornalista RKMM 20/04/2022.

Alende ida ne’e hafoin de finalizasaun ba Rejultadu Apuramentu iha SATAE Municipio Ainaro Kuntinua Kedan Asina Akta Apuramentu husi Fiskais Kandidatu Nain rua nian Inklui CNE no STAE Municipio Hafoin Kuntinua Transposta hikas ba Apuramentu Nasional iha Oras tuku 2 Otl Lorokraik.

Entretantu durante halao Apuramentu iha STAE Manicipio Ainaro Situasaun lao ho hakmatek no kontroladu Tamba hetan Seguransa másimu tebes husi Membus PNTL Municipio Ainaro no Membrus Polisia  ne’ebe maka kolokadu husi Nasional mai iha Municipio Ainaro.

Aliende ne’e hetan mós observasaun husi Observador Internasional no Nasional.

Jornalista                     Moises da Silva Magno

Editór                          Joaquim de Fátima Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments