Kom. Festa Padroeira PICOMA Halao Surumutuk Iha Aldeia Sarlala no Rimori Maubisse Hodi Halo Preparasaun

0
282 views

Racom Maubisse (10/04/2022) Domingu Loron 10 fulan Abril 2022 foin lalais ne’e, Komisaun Oeganizadora ba Preparasaun Festa Padroera Paroquia Imacolado Coração de Maria Maubisse (PICOMA) Hamutuk ho Xefe Suku Maubisse Villa halao surumutuk ho Komunidade  sira iha Rimori Suku Maubisse  hodi Kolia kona ba Preprasaun Festa Padroera Paroquia  Maubisse nia ne’ebe sei monu iha Fulan Juñu tinan ne’e iha Maubisse Municipio Ainaro.

Liu husi Surumutuk ida ne’e hodi Kolia hamutuk ho Komisaun Organizador ba Inagurasaun Keprla Riamori ne’ebe maka tama mós iha Agrnda Komisaun Organizadora Festa Padroera Picoma Maubisse nian, Laos ne’e deit maibe sei inagura mós Gruta iha Bi Hetu Rem no Kruz iha Balibo Postu Administrativo Maubisse Municipio Ainaro.

Iha Surumutuk ne’ebe maka halao iha hamutuk ho komunidade sira iha Riamori Suku Maubisse Villa Vise Prezidente Komisaun Organizadora ba Preprasaun Festa Padroera Paroquia Imaculado Coração de Maria Maubisse (PICOMA) Adelino Mendoça Espirito Santo ba Komunidade sira apresenta katak, Kontribuisaun ne’ebe maka oferese ona husi komunidade husi Aldeia 12 hamutuk Rihun hát Atus ida Dolares Amerikanu. Ho montante ida ne’e sei iha tan Komunidade balun maka seidauk fó sira nia Kontribuisaun.

“Osan ne’ebe maka sira ba Kobra ona agora dadaun iha ona Xefe Suku nia liman seidauk fó mai iha Komisaun tamba ita iha Aldeia 12, balun maka hatama ona no balun seidauk hatama, wainhira hatama kompeitu ona maka foin oferese ba mai iha Komisaun fo ba Bendahara Komisaun nian hodi bele ezekuta. Entaun imi nia osan husi Aldeia 12 fo itoan-itoan Hamutuk $4.100” Deklara Adelino ba Komunidade sira iha Rimori Maubisse 10/04/2022.

Nia Kuntinua hatutan Osan ne’e hasai ona dolares $200 ba Vizita Amu Bispu ba Selebrasaun Padroeira iha Tinan rua ba Kotuk tamba ne’e ba oras ne’e hela Rihun Tolu resin ne’ebe maka oras ne’e dadaun iha Xefe Suku Maubisse  nia Liman.

“Tinan rua ba Kotuk Amu Bispu mai Atu Selebra duni  Padroeira mais Padroera ne’e iha Hela ita Suku Maubisse,  maibe kada tinan tenki selebra. Mais Festa bót ne’e ita maka tenki halo. Entau iha Momentu ne’eba Amu Paroko husi mai iha Suku Maubisse ita disidi hasai tina osan $200 dolar hodi sosa tia Kafe ho Masimidar hodi Atende tia iha momentu ne’e, Tamba ne’e ita nia osan ne’e agora dadaun hela $3.940 Dolar. Ho osan sira ne’e ita atu halo saida, ho Osan oan ida ne’e ita bele halo festa bót ida bele ka Lae?” Hatutan Vise Prezidente Komisaun Organizadora ba Preprasaun Festa Padroera Paroquia Imaculado Coração de Maria Maubisse (PICOMA) Adelino Mendoça Espirito Santo 10/04/2022.

Aliende Antes atu halao Surumutuk ida ne’e hamutuk Komunidade Riamori Suku Maubisse Vise Prezidente Komisaun Organizadora ne’e ba Jornalista Radiu Komunidade Maubisse Mau-Loko Afirma kada tinan iha Paroquia Maubisse Selebra Festa ida ne’e monu iha fulan Juñu, tamba ho situasaun Covid labele selebra festa ida ne’e iha Maubisse. Maibe hakark ou lakohi festa ida ne’e sei Selebra iha Fulan Juñu tinan 2022 iha Maubisse ne’ebe sei Responsabija husi Komunidade Suku Maubisse Municipio Ainaro.

“Tuir Proquia ne’e nia moris mai iha 1.983 iha fulan Juñu tinan hirak mai ne’e ita halo hela festa Padroera ne’e tenki monu iha fulan Juñu. Ne’ebe agora dadaun ne’e ita planu hela. No halo hela kóperasaun ho Amu Paroko oinsa maka bele kolia ho Bispu para atu bele realija festa Padroeira ne’ebe maka tinan-tinan Proquia fó hela Resposabilidade ba kada Suku, Maubisse maka tinan ikus liu  ne’ebe maka simu hela responsabilidade ne’e ba tinan 3 ona desde  2019 ne’e, tamba Pandemia ida ne’e maka halo ita hapara tia mais agora dadauk ita haré ho matan movimentu mós bele lao diak ona. Entaun ami komprometidu katak hakarak ka lakohi  Maubisse tenki halo ida ne’e iha fulan Juñu Agora maibe depende ba orsida ami sei kolia ho Paroko oinsa maka bele hato ba Amu Bispu Disponivel no autoriza ka lae atu bele halao” Afirma Adelino ba Jornalista RKMM 10/04/2020.

Nia hatutan Atu halo ida ne’e laos deit Responsabel ba Suku Maubisse Maibe hanesan Sarani Paroquia Maubisse nian ema hotu tenki iha Responsabilidade no Servisu Hamutuk.   

Jornalista                     Moises da Silva Magno

Editor                          Joaquim de Fátima Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments