MS Ho NGO HAMNASA No Ekipa Jestaun Kriji Lansa Vasinasaun P’fizer Ba Estudante Hamutuk Rihun Tolu Resin Iha Munisipio Ainaro

0
279 views

Racom Maubisse, 31de Marco 2022, Ministeru Saude hamutuk ho NGO Hamnasa no ekipa jestaun kriji lansa vasinasaun p’fizer ba estudante hamutuk ruhun tolu resin iha Eskola Ensino Bazika Benansio Fras Posto Ainaro Vila Munisipio Ainaro.

Ba Radio Komunidade Maubisse mauloko, xefe departementu programsaun jestaun saude  munisipio ainaro  arnaldo lima da silva informa katak;

 “Aktividades vasinasaun P’fizer ba estudante sira tinan 12-18 no vasinasaun P’fizer hanesan mos ho astrazeneka  hodi kontra covid 19”.

Iha fatin hanesan Manager Programa NGO HAMNASA Elijio Silva esplika mos katak;

“Aktividade  vasinasaun P’fizer apoiu ba munisipiu hat hanesan Ainaro, Bobonaro, Ermera inklui Liquica ne’ebe durante ne’e tasa partisipasaun iha vasinasaun  menus, tamba ne’e NGO HAMNASA servisu hamtuk ho Ministeriu Saude enkoraza komunidade sira iha munisipio hat refere atu nafatin partisipa iha vasinasau nee”.

Entertantu aktividade vasinasaun P’fizer laos ba deit labarik sira  iha Eskola Ensino Baziko Venansio Ferras, maibe sei kobre hotu eskola sira iha Posto Administrativo hat hanesan Ainaro Villa, Hatuodo, Hatobuilico no Posto Administrativu de Maubisse inklui labarik sira ho idade 12-18 iha suku rua nulu resin ida iha munisipio Ainaro.

Jornalista    : Natalino Mendonca

Editor         : Joaquim de Fatima

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments