KI Halao Surumutuk Ho Jestor Racom Maubisse Konaba Lalaok Kobertura Iha Kampanha no Elpres Primeira Ronde

0
202 views

Racom Maubisse 30/03/2022, Eleisaun Presidensial primera ronde halao iha dia 19 de Marco 2022, em relasaun ho eleisaun presidensial ne’ebe akontese iha dia 19 de Marco 2022, nomos kampanha eleitoral, Konselho Imprensa Timor Leste halao surumutuk ho Jestor Radio Komunidade Maubisse hodi halo mos intervista konaba lalaok kobertura iha eleisaun presidensial pimeira ronde.

Iha surumutuk refere ba radio komunidade Maubisse Mauloko, Jestor Radio Komunidade Maubisse Mauloko, Joaquim de Fatima Coutinho Hateten katak;

“Hanesan jornalista atividade sira nebe maka hanesan foin dadaun akontese iha kanpanha eleisaun presidential nian iha Maubise ami halao koperasaun ne’ebe diak ho lider sira husi kandidatu sira nian ho autoridade iha ne’e, komunidade ho seguransa, tambasa mak dehan nune’e exemplu mak karik iha timor so uniku radio komuniade maubisse deit maka hetan kandidatu tolu mai halo talkshow iha nee, tamba ne’e hau bele dehan katak ko’operasaun sira ami halo ho parte hotu maske ladun lao ho maksimu maibe bele dehan lao dunik tamba kandidatu president da republica t=nain tolu hanesan dona Isabel, maun Virgilio Guterres ho Dr. Martinho Gusmao mai halao talskshow iha ne’e, e ba ida ne’e ami orgulho”.

Jestor nee mos hatutan tan katak;

 “Sempre servisu hamutuk ho jornalista sira nebe maka eziste ona iha Radio Komunidade Maubise Mauloko antes halao kobertura iha terenu liu liu iha kampanha no eleisaun presidensial”.

Perante halao kobertura iha terenu jornalista sira foka deit konaba program politika kada kandidatura sira ne’ebe kandidata-an ba president da republica period 2022-2027 no la halo intervsita ka kobertura konaba se mak halo saida no se mak liu se.

“I mos intervista sira ho Komunidade foka deit koanba oinsa komunidader sira nia pontudevista relasiona ho programa ba tinan lima oin mai karik kandidatu presidente da republica ne’ebe mak eleitubele ukun laos ho insultus ka hatun malun maibe servisu hamutuk ho governu hodi halao dezenvolvimentu no mos bele hadia povu sira nia moris hanesan edukasaun saude no seluk tan”.

Durante observasaun, observa mos impaktu kanpanha eleisaun presidensial iha kadidantu nindependente sira koalia duni ba sira nia programa ladun insult malu, maibe kandidatu partido boot sira barak mak mai ho insult, hatun malun hodi dehan se mak halo saida no se mak la halo saida, perante halao kampanha iha teritorio Timor laran tomak no iha sorin seluk observasaun jornalista sira katak maske lider partidu politiku sira insult malu maibe situasaun em jeral perante kampanha no eleisaun presidensial primeira londe lao ho diak liu liu iha Posto Administrativu de Maubisse Municipiu Ainaro.

Jornalista    : Natalino Mendonca

Editor         : Joaquim de Fatima

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments