Komandu PNTL Municipio Ainaro Sei  Uja Forsa Rigorozu Durante Elpres 2022-2027

0
496 views

Racom Maubisse (18/03/2022) Informasaun ne’e Alerta husi Koamdante Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) Municipio Ainaro Zustino Menezes iha Seremonia Deslokasaun Matreal Sensitivu no la Sensitivo ba Sentru Votasaun 70 no Estasaun de Votu 88 iha Municipio Ainaro Sexta feira ne’e iha Edefisiu STAE Municipio Ainaro.

Auoridade Seguransa ne’e alerta;

“Laiha ema ida atu koko impedementu iha dalan tantu iha fatin sentru de Votasaun, katak ami sei uja Forsa ho rigoruzu ho másimu tamba ne’e distinu Nasaun nian. Halo mate iha Elisaun nia laran laiha Problema tamba komesa ohin ba oin tó remata ne’e operasaun espesial laos operasaun priodiku ka operasaun rútina normal. Ida ne’e Prezidente da Repúblika Kuidadu, hanesa mós sira halo kampaña ita ba asegura maka sira ne’e, sira ne’e maka determina se maka atu sai Prezidente da Repúblika. Tamba ne’e atensaun ita nia matan tilun forsa ne’e atu asegura ida ne’e. Tamba ne’e keta soe tun soe sa’e Brigada ida ne’ebe maka soe tun soe sa’e ida ne’e nia hau detein iha sela hau laos kolia halimar tantu ba se deit hau detin ne’e katak kontra Nasaun, Tamba ne’e ba Polisia Forsa ne’ebe maka simu ona orientasaun husi Komandu lao tuir ida ne’e” Alerta Komandante Polisia Municipio Ainaro 18/03/2022.

Entertanto iha Seremonia Lansamentu ba Deskolakasaun Matreal Sensitivo no la Sensitivo iha Municipio Ainaro lao diak, Observa husi Fiskais husi Kandidatu sira no Observador Internasionl no hetan Apoiu Seguransa másimu husi Komandu PNTL Municipio Ainaro.

Jornalista                     Moises da Silva Magno

Editor                          Joaquim de Fátima Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments