ADM Ainaro Leovigildo Amaral Pereira Garante Elisaun Prezidensial iha Municipio Ainaro Sei Lao ho Diak

0
346 views

Racom Maubisse (18/03/2022) Iha Seremonia Deslokasaun Matreal Sensitivo ho Non Sensitivu iha Municipio Ainaro, iha Diskursu Administrador Municipio Ainaro Leovigildo Amaral Pereira hateten, wainhira Elisaun ne’e la susesu maka ita hotu la susesu. Tamba ne’e Autoridade másimu Municipio Ainaro husu ba iha Brigada sira atu servisu kaer metin ba iha regras sira ne’ebe maka hodi fó susesu ba Elisaun Presidensial tinan 2022-2027 iha Municipio Ainaro.

“Hau fiar katak prosesu ida ne’e sei lao ho diak, bainhira susesu ita hot-hotu susesu bainhira la susesu ita hot-hotu la susesu. Tamba ne’e maka husu ba Brigada sira halo tuir regras sira ne’ebe ita nia DJ ható ida ne’e maka sai mata dalan ba ita bót sira. Se maka Kontra regras sira ne’e hanesan ohin ita nia Komadante hateten sei ba hatan iha lei nia oin” Hateten Administrador Municipio Ainaro 18/03/2022.

Entertanto iha Seremonia Lansamentu ba Deskolakasaun Matreal Sensitivo no la Sensitivo iha Municipio Ainaro lao diak, Observa direita husi Fiskais husi Kandidatu sira no Observador Internasionl no hetan Apoiu Seguransa másimu husi Komandu PNTL Municipio Ainaro.

Jornalista                     Moises da Silva Magno

Editor                          Joaquim de Fátima Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments