Virgilio Guterres “Lamukan”  Tempu To’o Ona Ha’u Hatan ba Rai no Nasaun nia Bolu

0
194 views

Racom Maubisse (10/03/2022) Kandidatu Preaidente Repúblika  ho Numeru Sorteu 12, Virgilio da Silva Guterre “Lamukan” hateten nia Kompremeisiu Polítika ne’e, liu husi intervista ho Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mau-Loko iha Studio Rakom Maubisse Kinta feira ne’e hafoin desloka ba halao ninia aktividade Kampaña eleitoral Iha Flecha Suku Aituto Maubisse, kuntinua ba iha Municipio Ainaro.

“Tempu ona atu hau ka hau nia Jerasaun  hamrík atu hatan duni ba rai nia bolu, hatan ba rai ne’ebe ke ita hotu  fiar hanesan Inan rai ninia bolu. Tanba ne’e maka hau formula hau nia motivasaun polítika ne’e ho lia fuan ema dehan HHH, Hatan Haburas Hatutan” hateten “Lamukan 10/03/2022.

Siknifikadu husi Letra HHH Kandidatu Prezidente ho Numeru Sorteu 12 ne’e klarifika sei hatan ba Nasaun nia bolu no povu nia halerik kuntinua Haburas no hamoris hias  ambiente Komunikasaun Polítika ho diak,   hatutan saida maka Lider Nasional sira husik hela hahu husi Dom Voa Ventura, wainhira hetan fiar husi povu hanesan Prezidente Repúblika 2022-2027

“Hatan hanesan ohin hau hatete, hatan ba Nasaun nia bolu hatan ba povu nia halerik hanesan Avo Xave sira, Nicolao Loubato uluk hatan iha 1975 Avo Mari sira, Avo Ramos ho Maun Xanana sira hatan, hatan hanesan Juventude sira iha 12 Novembru, hatan iha 12 de Otubru iha Tasi Tolu, hatan hanesan hau ho maluk sira hatan iha Jakarta ne’eba, agora atu kuntinua konsolida Indepedensia ida ne’e. Motivu Segundu hamoris ka haburas hau hakarak sai Prezidente atu hamoris hias ambiente komunikasaun polítika ne’ebe ke diak tamba tinan 20 ne’e ita haré ambiente ne’e ambiente de vingansa, ambiente odiu malu, ambiente la kohi hakauak mlu, ambiente se kotuk ba malu, entaun hau hakarak sai Prezidente atu hamoris fila fali ambiente ida ne’e. Katak iha  rai ida ne’e  ita tenki haré malu nafatin hanesan ita nia beiala sira hatete, ita ne’e mesak la seluk la lét ida mesak Feton nian deit Nan nian deit. Depois terseiru maka hatutan Avo Xave, Maun Nicolau, Maun Xanana, Borza da Costa sira iha 1975 hahu hatutan saida maka Dom Voa Ventura hahu iha Manufahi luta kontra Malae Mutin, Agora sira hamutuk lori povu ida ne’e ita mós partisipa hetan Bandeita sa’e permenente Mundu tomak rekuiñese ita hanesan Nasaun. Agora trmpu ona atu ita hatutan fali ida ne’e” Hateten Kandidatu Prezidente ho Numeru Sorteu 12 “Lamukan iha Estudio Racom Maubisse 10/02/2022.

Kandidatu Prezidente Repúblika Konsidera Indepedensia  laos dada Bandeira deit  iha Konstituisaun   no Governo maibe Indepedensia tenki haré povu nia moris diak.

Aliende ida ne’e durante intervista iha Studiu Rakom Maubisse hetan Seguransa husi Membru Polisia Nasional Timor Leste.  

Jornalista         Moises da Silva Magno

Editor              Joaquim de Fátima Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments