Sai PR “Lamukan” Se La Fó Indultu ba Kazu Pedofilio Tamba Kazu ne’e Hatun Dignidade Nasaun

0
170 views

Racom Maubisse (10/03/2022) Kompremisiu ne’e ható kandidatu Prezdente Repúblika  Virgilio da Silva Guterres “Lamukan” ho Numeru Sorteu 12 iha nia intervista ho Jornalista Radiu Komunidade Maubisse Mau-Loko,  Kinta feira ne’e hafoin desloka ba halao ninia aktividade Kampaña eleitoral Iha Flecha Suku Aituto Maubisse, kuntinua ba iha Municipio Ainaro.

Lamukan deklara kazu violasaun hasoru labarik  feto, se karik nia sai Prezidente Repúblika sei la fó indultu ba kazu pedofilio ka pemerkosa tamba hatun dignidade Nasaun.

“Labarik kík sira ne’e tenki investe hanesan futuru Nasaun nian entau hau sai Prezidente iha Kompetensia atu fó indultu ba dadur sira, mais ba kaju pedofilio ba istuprador ba Pemerkosa hau sei la fó indultu ida ne’e hau nia kompremisiu. Ita la bele tolera inklui ba kazu balun ne’ebe ita hare no halo analiza, maibe ba kazu rua nene hau laiha analiza hau nia desizaun maka ne’e hau sei la fó indultu tamba ne’e krimi kontra sosiedade, krimi kontra umnidade, krimi kontra futuru, ida ne’e hatudu hatun digdidade Nasaun ninian”Hateten Virgilo Kinta ne’e iha Intervista ho Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mau-Loko 10/03/2022

Iha biban ida ne’e mós Kandidatu Prezidente Repúblika ho numeru sorteu 12 ne’e ba Komunidade Postu Administrativo Maubisse Municipio Ainaro hameno kataka tenki vota ba ema ne’ebe hatene kolia no la bele fan votu tamba votasaun atu hili ema ne’ebe maka repreaenta Povu timor Leste inklui Maubisse nia aspirasaun.

“Atu sai Prezidente ka la sai Prezidente, ida ne’e dia 19 mak ita determina, maibe atu hamutuk ho imi agora mós hau hamutuk ho imi. Hanesan mane foun Rai Husar ninian rai Ainaro nian hau fiar katak imi sei vota ho imi nia konsensia katak tenki vota ba ema ida ne’ebe imi hatene no mós  imi fiar katak nia sei ba iha ne’eba reprezenta imi nia aspirasaun, hau hatete mós labele fán imi nia votu, tenki vota ba ema ne’ebe hatetene kolia direitu imi nian ne’e imi tenki uja halo diak tamaba elisaun ne’e  imi atu hili ema ne’ebe ba reprezenta imi nia aspirasaun. Ne’ebe hau fiar katak luhu kidun sei la mamuk. Kompremisiu maka ne’e sai Prezidente hau maka ne’e, la sai Prezidente mós hau maka ne’e luta kuntinua nafatin ba Timor ida ne’ebe freternu liu” Hameno Lamukan ba Komunidade Maubisse Municipio Ainaro 10/03/2022.    

Aliende ida ne’e durante intervista iha Studiu Rakom Maubisse hetan Seguransa husi Membru Polisia Nasional Timor Leste. 

Jornalista         Moises da Silva Magno

Editor              Joaquim de Fátima Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments