Administrador Municipio Ainaro Loke  Abertura formasaun ba Brigadista nain 70 iha Municipio Ainaro

0
541 views

Racom Maubisse (21/02/2022) Administrador Municipio Ainaro Leovigildo Amaral Pereira Segunda ne’e loke abertura formasaun ba Brigadista hamutuk 70 iha Municipio Ainaro.

Brigadista hirak ne’e kopstu husi Postu Administrativo 4 no Suku 21 ne’ebe maka ejisti iha Municipio Ainaro nia Konta.

Objetivo husi formasaun ida ne’e hodi fó kapasitasau no hasae koiñesementu ba iha Brigada ida-idak, hodi kuntinua halao edukasaun Votantes ba iha Eleitor sira  kona ba prosesu elisaun no lalaok elisaun Presidensial tinan 2022-2027.

Iha Abertura ba Formasaun ida ne’e iha Municipio Ainaro Administrador Leovigildo Amaral Pereira hateten;

“Ohin ita halibur malu iha ne’e atu kolia kona-ba  saida maka elisaun, ita bót sira maka sai hanesan responsabilija ba iha elisaun ida ne’e wainhira la susesu  hau mós la susesu, tan ne’e ita bót sira tenkiser tau iha ita bót sira nia hanoin wainhira elisaun ne’e mosu problema, Ita bót sira maka sai hanesan autor atu responsabilija. Tamba ne’e mak iha formasaun ida ne’e fó atensaun másimu wanhira iha Problema ruma maka seidauk komprende presija diskuti tia, tamba problema kuandu mosu ita bót sira maka uluk depois hau sei tuir, wanhira la susesu ita bót sira la susesu hau mós la susesu e Municipio ne’e mós la susesu” Deklara Administrador Municipio Ainaro 21/02/2022.

Tamba ne’e Autoridade Másimu Municipio Ainaro ne’e kuntinua husu ba iha Brigadista sira atu tau atensaun didiak ba iha servisu ida ne’e, tamba hanesan Ainaro-Oan  tenki iha hanoin ne’ebe maka diak hodi lori elisaun ne’e lao ba oin ho diak.

“Ita bót sira presija  atensaun didiak  servisu ida ne’e servisu todan ne’e Nasaun nian. Tamba ne’e hanesan Timor-Oan Ainaro-Oan  iha hanoin ida diak  atu lori  elisaun ida ne’e lao ba oin, hau husu ba hot-hotu konsentra ba iha materia ne’ebe  ita nia ekipa sira sei fó ba ita bót sira” Loovigildo Salienta 21/02/2022.

Partisipantes ba iha Formasaun ida ne’e Brigadista sira husi Suku 21 iha Municipio Ainaro nia Konta hamutuk 70 kompostu husi Feto no Mane.

Entertanto formasaun ne’e hahu ih Segunda loron 21 remata iha loron 23 fulan febreiru 2022 iha Salau Pre Siminariu Municipio Ainaro.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments