LGBTQ+ Halao Sosialijasaun, Promove Direitu Igual Ba Ema Hotu

0
263 views

Rakom Mauloko -17/02/2022-  Direktur LGBT+ Bela Galhos, halao sosialigasaun ne’e hodi bele pròmove direitu ne’ebe hanesan ba ema hotu Inklui LGBTQ+ no kria sosiadade ba ema hotu, atu simu malu no respeita malu.

Ba Radio komunidade Mauloko Dorektur Bela Galhos hateten : sosialijasaun ne’e atu promove direitu igual bae ma hotu inklui maluk  LGBTQ+ sira

“ohin ami mai halo sosialigasun ba komunidade sira liu-liu ba Inan Aman  atu bele promove Direitu Igual ba ema  inklui LGBTQ+ nia direitu, no presija liu atu respeita malu no konsedra malu, tamba ne’e ema barak interpretasaun sala wainhira ami mai halo Ami nia misaun sira hanesan ne’e”. hateten mana Bala

Nia mos salienta tan katak “ ema ne’ebe ho hahalok sira hanesan ema barak hateten  katak ( panleru, no bermanek ou gei , lesbian) ne’e laos hahalok ida ne’ebe maka inventa, hahalok sira ne’e desde enisiu moris mai ko husi ina aman nia kabun laran, tamba ne’e atu hateten tan ba inan aman sira presija atu respeita ba oan sira nia karaktristiku no presija mos atu estuda oan sira nia hakarak”. Nia salienta

Nia dehan tan” waihira iha komunidade sira nia le’et maka hetan oan sira  ho hahalok sira hanesa LGBTQ+ labele atu julga ema seluk nia direitu tamba ne’e mesak ilas maromak nian” hato’o lia fuan sira ne’e waihira halao sosialijasaun ba komunidade suku Manutasi no partisipante 57.  programa ne’e hetan suporta husi Orgsnijasaun Paln Internasional.

Jornalista : Clemetina Fàtima

Editor    : Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments