Populasaun 4.677 Iha Suco Mauchiga Hatobuilico Seidauk Asesu ba Roman Eletrisidade

0
591 views

Racom Maubisse, 12/02/2022, Populasaun hamutuk rihun hat atus nen hitu nulu resin hitu iha Suku Mau-Chiga Posto Administrativo Hatu-builiku Munisipio Ainaro, durante ukun an sei dauk asesu ba lina eletrisidade no sei moris iha nakukun laran.

Ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko, Veteranus Domingos Dos Santos, Feto Sobrevivente Rita Da Silva  No Atoridade Suku Mau-Chiga Gelermino Soares deklara, durante ukun-an too oras nee sei dauk asesu ba lina eletrisidade hanesan suku sira seluk.

Reprezentante veteranus hirak nee husu ba governo atu resolve problema nebe  akontese iha tinan 2014 tamba Kopania Simau-Hein Unipesoal hari ona rin eletrisidade no fiu istala to komunidade nia uma maibe to ohin loron eletrisidade sei dauk lakan.

“Eletrisidade Iha Suku Mau-Chiga Hahu Istala Hosi Kedas Tinan 2014 No Besi Rin Sira Instala Hotu No Fiu Sira Dada Tama To Komunidade Nia Uma Maibe To Ohin Loron Kompania Simau-Hein Unipesoal Lda Promete Hela Deit Hosi Tinan 2014 Ate Tama Ona Ba Tinan 2022 Mos Eletrisidade Sei Dauk Lakan Tamba Nee Ami Husu Atu Estado Toma Resposavel Masksi Ba Kompania Nebe Sei Dauk Finaliza Nia Obra Refere Heteten Rezidente Hirak Nee”.

Etertantu Atoridade Suku Mausiga Guilherme Reforça liu tan katak;

“Foin lalais hau hamutuk ho komunidade halao ona sorumutu ho Kompania Simau-Hein Unipesoal Lda, nebe promete sei finalija obra  iha tinan ida nee maibe atoridade nee nafatin husu ba estadu atu kontrola”.

Luta ba ukun rasik-an laos ema ida rua deit, maibe ema hotu nia luta no kontribuisaun, e suco Mauchiga nia emar sira barak mak lutan no fakar ran e mate ba ukun rasik-an, tansa ukun an sira iha kotuk no seluk mak iha fali oin no hakat uluk? Tamba ne’e husu ba governu liu liu Ministeriu Obras Publiku atu hare kestaun ne’e nune’e bele ema hotu bele asesu ba roman eletricidade, tamba populasaun Suco Mauchiga mos luta ba libertasaun rai Timor.

Jornalista             : Natalino Mendonca

Editor                    : Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments