ACBIT  Halao Sosializasaun Violénsia Bazeia Ba Jéneru Iha Suku Mau-Chiga  Hato-Builico Ainaro

0
566 views

Racom Maubisse, 14/2/2022, ACBIT Hamutuk Ho Autoridade Suku Mau-Chiga, Posto Administrativo Hatobuilico, Municipiu Ainaro, realiza sorumutuk ho komunidade sira, hodi koalia kona-ba violénsia bazeia ba jéneru no nia inpaktu ba feto nia dezenvolvimentu.

Ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko, Xefe Suku Mau-Chiga Guilherme Soares Hateten katak;

“Atividade ne’e hala’o tamba Suku Mau-Chiga Iha Sobrevivente Barak, tamba ne’e hanesan autoridade lokál servisu hamutuk ho Asosiasaun Chega Ba Ita- (ACBIT), halao socializasaun ida ne’e oinsá mak atu enkoraja ina aman sira, atu komprende sa ida mak violénsia doméstika”.

Autoridade komunitariu Suco Mauchiga ne’e mos akresenta liu tan katak;

“Aktividade sosializasaun ida ne’e realiza bajeia ba iha tempu pasado feto barak iha Mau-Chiga, sai vitima ba ukun rasik an ida ne’e tamba ne’e hanesan atoridade suku halao proposta hodi servisu hamutuk ho ACBIT hodi realiza sosializasaun ida ne’e ho fo hanoin ba komunidade sira oinsa ato komprede diak liutan konaba kauza violencia domestica”. Hateten Xefe Suku Mau-Chiga Gelerme Soares.

Iha fatin hanesan Rita da Silva, hanesan feto sobrevivente  Suku Mau-Chiga Informa mos katak;

“Hanesna feto sobrevivente nia parte sei enkoraja feto maluk no joven feto sira atu iha Suku Mau-Chiga labele iha  violénsia ba labarik  feto no violénsia doméstika”.

Inan Feton Rita da Silva mos haklaken liu tan katak;

“Hanesan feto sobrevivente ida iha Suku Mau-Chiga, wain hira tuir ona formasaun ne’e sei hamutuk ho feto maluk sobrevivente sira seluk iha Suku Mau-Chiga, kontinua enkoraza feto maluk sira atu violencia labele bele mosu tan ba feto sira iha Suku Mau-Chiga iha era ukun rasik an ida ne’e”. Haklaken Rita da Silva Feto Sobrevivente Suku Mau-Chiga.

Entertantu aktividades sosielizasaun ida ne’e realiza tamba Atoridade Lokal Suku Mau-Chiga Hatobuilico Servisu hamutuk ho ACBIT no iha sorumutuk ne’e, orador mai hosi Asosiasaun HAK, PNTL no ALFELA.

Jornalista             : Natalino Mendonca

Editor                    : Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments