Autoridade Municipiu Ainaro Konsedera Fos Marka MTCI-CLN Distribui Iha Ainaro Ilegal

0
518 views

Racom Maubisse 31/01/2022, Administrados Postu Administratinvo Ainaro Nazario de Araujo, rekonhese fos ne’ebe marka MTC-CLN distribui ona iha dia 27 de Dezembru rekonese ilegal, tamba laiha konhesementu ba Autoridade Munispiu Ainaro.

“Hanesan autoridade local ida  hau konsedera fos ne’ebe destribui ona iha dia 27 de Dezembru ne’e ilegal, tamba laiha konhesementu ba ami autoridade local sira, tamba ne’e ami komsedera ilega”. Dehan Administrador Postu Ainaro Najariode araùjo

Nia mos deklara, waihira lori container rua ne’e mai hatun sei iha konsederasaun, no  sei hatudu hela fatin ba sira, maibe’e kuandu halo distribuisaun laiha konsederasaun no la fo koinhesementu ba autoridade, nun’e mos la hatene tuir sasan sira ne’e mai ho mutivu saida no mai husi intitusaun ne’ebe.

“Waihira sira lori container rua ne’e mai sei iha konsiderasaun halo kontaktu mai hau liu husi via telefone deit, no hau mos fasilita hela fatin ba sira hodi hatun kontainer rua ne’e ,nufin halo destribuisaun ami la hatene, waihira atu foti container maka ami foin hatene, no foin dehan sasan ami destribui hotu ona ,agora dadaun ne’e, container mamuk,ami  os la hatene tuir fos refere mai husi institusaun ne’ebe no motuvu saida, tamba ne’e, ho hanoin deskomfia ami mos liga ba parte seguransa nian atu bele halo ravista ba container rua ne’e”. Haktuir Administrador Postu Ainaro ne’e

Alemde ne’e sefe do suku Maulu Luis Colasu hateten, hanesan mos sasin no vitima iha tempu ne’eba  la menta ho distribuisaun ba fos ne’ebe maka distribui ona konsidera hanesa ilegal

 “ Iha loron 27 de dejembru ne’e hau simu telefone husi kompanian ne’ebe nia container lori sasan refere mai hatun no hau rasik sai hanesan sasin ida waihira mai hatun sasan refere, sira hatete ba hau katak iha laran fos  no atu fahe ba vulneravel iha suku sira ne’e hanesan prejenti natal nian.depois halo destribuisaun hau ida simu save iha sira ne’e la hatene no destribui hotu tia maka foin rona katak sasan htu ona no agora atu tula container” Dehan Xefe Suku Maulu Ainaro.

Relasiona ho assuntu refere Xefe Suku Luis, la menta tebes ho  hahalok sira hanesan ne’e  nia husu ba  nai ulun sira presija tau atensaun didiak ba atetudi sira hanesan ne’e no hanesan autorudade local sei konsedera halo destribuisaun fos ho marka MTCI -CLN ne’e ilegal.

Relasiona ho distribuisaun ba fos illegal nee, husi parte Komando PNTL Munisipiu Ainaro ne’ebe hato’o husi 20 Komandante Suprentendente Asistente, Marìo Vitor da Costa salienta katak, Komando PNTL Ainaro la hetan konsementu.

“Relasiona ba fos ne’ebe mai ho kontainer rua iha data 27 de Dezembru tinan 2021 ne’e, husi Komando PNTL Municipiu Ainaro, laiha konesementu, maibe’e iha loron 6 fulan Janeiru 2022, kuando kompania atu tula fali container maka eis sekretaria Munisipiu Aguida Judit Mendonca halo kontaktu ba Komando PNTL Munisipiu AInaro husu atu halo revista ba kontainer rua refere. No ami halo identifika duni  sobu obrigatoriu container rua ne’e hetan fos ho marka MTC-CLN kuaze atus rua sia nulu resin lima (295), no tuir ami hare fos sira ne’e la to’o  25kg, no iha tempu ne’eba ami konsege halo prende ba sasan sira ne’e hatun iha armajen Munisipiu Ainaro, no container rune ne’e sira lori fila rajaun tamba kompanian faselita deit.

Nune’e ba fos ne’ebe halo ona distribuisaun to agora sedauk iha komfirmasaun, husi autoridade local Munisopiu Ainaro tenta halo ona kontaktu ho Asesor CLN, maibe’e sedauk iha komfirmasaun, aktuir Administardor Postu Ainaro Nazario de Araujo.

Jornalista             : Clementina Fàtima

Editor                    : Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments