Adm Foun Posto Maubisse Caludino Mendonca “Ukun Hodi Servi Povu No Nasaun”

0
390 views

Racom Maubisse, 01/02/2022, Administrador Posto Administrativu de Maubisse Caludino Mendonca Iha dia 25 de Janeiro de 2022, nia maluk nain rua seluk Ainaro Villa Hatobuilico Inklui Secretario Municipiu Ainaro, simu posse husi Súa Exelensia Vice Ministra Administrasaun Estatal Dr. Lino Torrezão iha Salao Paroquial Ainaro.

Ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko, depois de participa iha serimonia enserramentu Estajiariu sira husi UNTL iha Hospital Referral Maubisse, haktuir katak “Ukun ne’e laos Previleizu maibe Responsabilidade  hodi servi Povu no Nasaun” tamba ne’e Lider maksimu Posto administrative de Maubisse ne’e, haktuir katak,;

“Hau simu Posse iha dia 25 de Janeiro de 2022 husi Súa Exelensia Vice Ministra Administrasaun Estatal relasiona ho posse refere katak ba hau laos hanesan prioridade ka previleziu ida maibe ba hau hanesan responsabilidade bo’ot ida tanba sai ukun ne’e hanesan servidor do Estado no Servidor do Povo, oinsa mak ita bele servi ita nia povo ho didiak atu nu’une ita nia povo bele hakbesik liu tan mai ita, tamba ita hanesan atan ida ba Povo servi sira ho diak iha aktividades lor-loron wainhira ita halao ita nia knar”.

Husu konaba oinsa planu ba tinan 2022, saida mak sei halao iha Posto Administrativu de Maubisse, nune’e bele lori dezemvolvimentu besik ba komunidade, laos iha deit Posto maibe dezemvolvimentu ne’e tenke to’o ba iha baze, relasiona ho planu ne’ebe mensiona administrador ne’e haktuir katak;

“Planu ba oin hau sei hamutuk ho xefi suku sira hodi deside prioridade hamutuk ho xefi suku sira sa propriedades mak relevante ba desenvolvimento iha suku tuir nesecidades suku nian iha tinan 2022, tamba ne’e ha’u nia rekomendasaun ba xefi suku nain sia no xefi aldeia neen nulu resin rua (62) ita hotu hotu fo liman ba malu hodi kontribui ba malu atu nu’une acelera prosesu desenvolvimentu iha postu administrativeo Maubisse ba oin iha tinan 2022, no mos ba futuru ita pronto simu desenvilvimento sa deit  mak husi Governu no mos husi NGO Local, Nasional  no mos Ajensia Internasional ne’ebe sai parseiro desenvilvimento ba Governo liu liu Postu Administrativu Maubisse, ita tenki liman nakloke hodi simu ho fuan bo’ot laran maus atu nu’une ita bele atrai desenvilvimento mai Posto Administrative Maubisse ho nia suku sia aldeia neen nulu resin rua (62)”.

Ukun ne’e laos hanesan prioridade ka previleziu ida maibe hanesan responsabilidade bo’ot ida tanba sai ukun ne’e hanesan servidor do Estado no Servidor do Povo, oinsa mak bele servi povo ne’e ho didiak atu nu’une povo bele moris hakmatek no tau konfiansa mai noba ukun nain sira.

Jornalista            :Melvia Maria

Editor                    :Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments